اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

در این مقاله می خواهیم نحوه اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف را برایتان شرح دهیم، با ما همراه باشید.

هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق 30 تـــا 90 دقیقـــه باشـــد میتوانـــد بـــه دیـــوار جداکننـــده متصـــل  شـــود، مشـــروط بــر ایــن کــه هــر دو ســاختار دارای کــد حریــق مشــابه باشــند. در ایــن صـــورت ســـطح دیـــوار (در محـــل اتصـــال) بایـــد کامـــلا صـــاف بـــوده و لایـــه پوششـــی ســـقف بایـــد کامـــلا بـــه آن بچســـبد و درزگیـــری شـــود، بـــه نحـــوی کـــه هیـــچ  گونـــه روزنـــه ای بـــرای نفـــوذ حریـــق وجـــود نداشـــته باشـــد. در صورتـــی کـــه ســـطح دیـــوار صـــاف نباشـــد، بایـــد بـــا تمهیـــدات مناســـبی اصـــلاح شـــود.

لایه عایق

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کنافیکـــی از نـــکات قابـــل توجـــه در اجـــرای لایـــه عایـــق، مهـــار آن در مقابـــل فـــرو افتادگـــی اســـت. بـــرای حصـــول اطمینـــان از اســـتقرار لایـــه عایـــق در محـــل خـــود، تخته هـــای عایـــق بایـــد بیـــن اســـتادها فشـــرده شـــوند.
توصیـه میشـود کـه از لایـــه عایـق بـه صـورت یکپارچه اسـتفاده شـود.
در صـورت وجـود درز انقطـاع، نبایـد شـکاف، درز و یا فاصلـه خالی بین
قطعـات عایـق وجـود داشـته باشـد. همچنیـن، اصـول حصیـر چینی در
نصـب لایـــه عایق بایـد رعایت شـود.
ضخامـــت، چگالـــی و ســـایر خـــواص لایـــه عایـــق پشـــم معدنـــی مصرفـــی بـــر اســـاس کـــد حریـــق مـــورد نظـــر تعییـــن میشـــود.
در برخـــی ســـاختارها، ممکـــن اســـت از عایق هـــای بـــا مشـــخصات خـــاص اســـتفاده شـــود (بـــه عنـــوان مثـــال، دارا بـــودن دمـــای ذوب بالاتـــر از 1000 درجـــه ســـانتیگراد)

* درزگیری

در سـاختارهای دارای کـد حریـق، درزگیـری بسـیار حائز اهمیت اسـت.
کلیـه منافـذ و راههـای عبـور آتـش بایـد بـه طـور کامـل پـر شـوند، به
نحـوی که سـاختاری نفـوذ ناپذیر و یکپارچه حاصل شـود (سـاختار باید
کاملا آتش بند شـود.)
توجـه بـه درزهـای میـان صفحـات و محـل نفـوذ پیچ هـا اهمیـت ویـژه
داشـته و درزهـا و سـر پیچهـا بایـد بـا بتونـه درزگیـر کنـاف کامـلا پـر
شوند.
در سـاختارهای چنـد لایـــه، درزگیـری لایـــه هـای زیرین با بتونـه درزگیر
کنـاف الزامـی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری لایـــه های
زیریـن ضـرورت ندارد.
محـل اتصـال دیـوار بـه عناصـر پیرامونـی بایـد بـا بتونـه درزگیـر کناف
کامــلا پــر شــود، بــه نحــوی کــه هیــچ گونــه روزنــه ای بــرای نفــوذ حریـق وجـود نداشـته باشـد. توجـه شـود کـه نـوار فومـی (یـا خميـر درزبنــد) کــه بــرای صدابنــدی بــه کار مــیرود، بايــد حداقــل از نــوع B2 بــوده و بــه ضخامــت حداقــل 5 میلیمتــر توســط بتونــه درزگيــر کنــاف کامــلا پوشــانده شــود. عــدم رعايــت جزئيــات اخيــر، موجــب ذوب شـدن نـوار فـوم (یـا خمیـر درزبنـد) و بـاز شـدن روزنـه ای جهـت نفـوذ آتـش خواهـد شـد.

گچ پوششی

در ســـاختارهای دارای کـــد حریـــق، اجـــرای لایـــه گـــچ پوششـــی کنـــاف بـــه ضخامـــت حداقـــل 2 میلیمتـــر بـــر کل ســـطح صفحـــات توصیـــه میشـــود.

بارگذاری

در سـاختارهای دارای کـد حریـق، اتصـال بـار بـه دیـوار مجـاز نبـوده و هر گونـه بـار فقـط بایـد به سـازه بنـا متصـل گردد.

در نهایت امیدواریم که نحوه اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف و نکات اجرایی آن را یاد گرفته باشید. مجموعه آکس در زمینه فروش و اجرای انواع سقف کاذب و دیوار کناف در خدمت شما عزیزان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از مشاوره رایگان با کارشناسان خود در آکس طرح و ساخت تماس بگیرید.

Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید