در حال بارگذاری لوگو
9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

قبــل از اجــرای زیرسازی سقف کاذب، بايــد فاصلــه آويزهــا، فاصلــه ســازه های باربــر و فاصلــه ســازه های پنــل خــور بــر اســاس نــوع پوشــش کاری، رده وزنــی ســقف کاذب و نــوع مقاومـت در برابــر حريــق (در صــورت اجــرای ســاختارهای دارای کــد حريــق) و از طريــق جــداول منــدرج در ذیل اســتخراج ميشــود. فاصلـه اوليـن عامـل اتصـال از [...]
بیشتر بخوانید
سازه گذاری سقف کاذب

سازه گذاری سقف کاذب

سازه گذاری سقف کاذب به چهار صورت سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه، سقف کناف با سازه گذاری يک طرفه، سقف خود ایستا و سقف مشبک با سازه کناف صورت می گیرد. سقف کاذب با سازه گذاری دوطرفه سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه : ســـاختار ايـــن ســـقف شـــامل يـــک زيرســـازی فـــولادی ســـبک [...]
بیشتر بخوانید
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور شرکت آکس طرح و ساخت یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ ساختمانی آکس در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان را مشاهده می نمائید. در این نمایشگاه همه شرکت های داخلی و خارجی دانش بنیان حضور داشتند. شرکت آکس طرح و ساخت با عاملیت رسمی شرکت کناف ایران (نماینده کی پلاس) [...]
بیشتر بخوانید
نحوه اجرای باکس کناف

نحوه اجرای باکس کناف

در این مقاله نحوه اجرای باکس کناف و فناوری صفحات شیاردار کناف را همراه با تصویر و فیلم برایتان شرح می دهیم. بـــا اســـتفاده از دســـتگاه مخصـــوص، صفحـــات گچـــی از یـــک ســـمت تحـــت زوايـــای 30 تـــا 120 درجـــه شـــیار زده میشـــوند. سپس بـــا اســـتفاده از چســـب مناســـب (نظيـــر چســـب چـــوب)، صفحـــات گچـــی را ميتـــوان بـــه [...]
بیشتر بخوانید
وسایل و ابزار سقف کناف

وسایل و ابزار سقف کناف

برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف نیاز به وسایل و ابزاری چون: بولت کش، انبر پانچ، جـک نگهدارنـده پنـل، حمل کننده پنل و تعدادی دیگر از ابزارها می باشد. در ادامه وسایل و ابزار اجرای سقف کناف را همراه با تصویر برایتان شرح می دهیم. مهندسان سازه باید بدانند که زمان اجرای سقف کاذب کناف [...]
بیشتر بخوانید
ادوات اتصال

ادوات اتصال

ادوات اتصال شامل: پیچهای اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)، پیچهای اتصال سازه به سازه کناف (LN-LB)، پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف (FN)، پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف (XTN)، پیچ و رول پلاک، مهار چکشی و مهارهای ويژه اعضای توخالی می باشد. انواع ادوات اتصال در ادامه با ما همراه [...]
بیشتر بخوانید
انواع مصالح تکمیلی

انواع مصالح تکمیلی

مصالح تکمیلی مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف شامل: چسب کاشی کناف، پرایمر زیر رنگ کناف (Tiefengrund)، بتونه درزگير کناف، ماستیک کناف، چسب پرلفيکس کناف و عایق رطوبتی کناف (عایق آبی) می باشد. در ادامه ویژگی و کاربرد هر یک از مصالح تکمیلی را برایتان شرح می دهیم. چسب کاشی کناف: بـرای اجـرای [...]
بیشتر بخوانید
سقف کاذب مشبک کناف

سقف کاذب مشبک کناف

کاربر گرامی، در این مقاله می خواهیم صفر تا صد اجزای سقف کاذب مشبک کناف همراه با اجزا، ابزار، ادوات و مصالح تکمیلی را برایتان شرح دهیم. به طور کلی اجزای سقف کاذب مشبک کناف شامل: تایل های سقفی، سازه های سپری، گیره تایل، وسایل و ابزار، ادوات اتصال، نوارها و مصالح تکمیلی می باشد. [...]
بیشتر بخوانید
اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک بــه ســقف کاذب دارای کــد حریــق، بایــد بــه نحـــوی باشـــد کـــه در صـــورت فروریـــزی دیـــوار بـــر اثـــر وقـــوع حریـــق، نیــروی اضافــه ای از ســوی دیــوار بــه ســقف وارد نشــود. در ایــن رابطــه راه حلهـــای زیـــر وجـــود دارد: ســـاختار بـــا کـــد حریـــق از پاییـــن ســـقف کاذب: در ایـــن حالـــت برای اتصال دیوار خشک به [...]
بیشتر بخوانید
اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

در این مقاله می خواهیم نحوه اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف را برایتان شرح دهیم، با ما همراه باشید. هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق 30 تـــا 90 دقیقـــه باشـــد میتوانـــد بـــه دیـــوار جداکننـــده متصـــل  شـــود، مشـــروط بــر ایــن کــه هــر دو ســاختار دارای کــد حریــق مشــابه باشــند. [...]
بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید