عایق رطوبتی کناف

عایق رطوبتی کناف

عایق رطوبتی کناف (عایق آبی) یکی از مصالح تکمیلی جهت اجرای سقف کناف و دیوار کناف می باشد که در سیستم ساخت و ساز خشک به کار می رود.  ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایق هـای رطوبتـی سـنتی ماننـد قیـر و گونی یا ایـزوگام میباشـد. بـــه طـــور کلـــی ســـاختارهای خشـــک، از مصادیـــق ســـاخت و ســـاز صنعتـــی بناهـــا بـــه شـــمار میرونـــد کـــه بـــه دلیـــل روش اجرایـــی آســـان و اســـتاندارد، خطاهـــای اجرایـــی و هزینه هـــای ناشـــی از آن کاهـــش یافتـــه و عملیـــات اجرایـــی بـــا دور ریـــز بســـیار کـــم مصالـــح و صرفـــه جویـــی در مصالـــح، نیـــروی انســـانی و زمـــان همـــراه خواهـــد بـــود.

عایق آبی کناف

مزایای عایق آبی کناف

مزیـت اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت کم غشـاء حاصـل از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک لایـه را در سـلولهای تـر فراهـم میسـازد. (در صـورت اسـتفاده از قیـر و گونـی یا ایـزوگام، بـه دلیـل ضخامـت زیـاد لایـه عایـق، بایـد از سـاختار دو لایـه اسـتفاده نمـود.) از دیگـر مزایـای مهـم ایـن محصـول، امکان اجرای کاشـی (بـه وسـیله چسـب کاشـی) بـر روی آن اسـت.

مصالح تکمیلی

مصالح تکمیلی کناف

علاوه بر عایق رطوبتی کناف، مصالح دیگری چون چسب کاشی کناف، پرایمز زیر رنگ کناف، بتونه درزگیر و ماستیک کناف و … نیز هستند که هر کدام کارایی خود را دارند. برای خرید محصولات اورجینال کناف با بهترین قیمت با کارشناسان خود در آکس طرح و ساخت تماس بگیرید.

Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید