در حال بارگذاری لوگو
نحوه اجرای سقف کاذب کناف

نحوه اجرای سقف کاذب کناف

نحوه اجرای سقف کاذب کناف مشبک و سقف یکپارچه کناف با هم کمی تفاوت دارد. با ما همراه باشید تا با نحوه اجرای سقف کاذب کناف به صورت مشبک و یکپارچه آشنا شوید.

نحوه اجرای سقف کاذب کناف مشبک

نحوه اجرای سقف کاذب کناف مشبک

سـقف های کاذب مشـبک کنـاف، از شـبکه سـازههای سـپری (T شـکل) و تايلهـای سـقفی تشـکيل ميشـوند. شـبکه مذکـور بـه وسـيله آويزهـای قابـل تنظيـم، بـه سـقف اصلـی متصـل گرديـده و تايلهـا به صـورت وزنی درون ايـن شـبکه قـرار ميگيرنـد. فضـای خالی پشـت سـقف کاذب، امکان اسـتفاده از لایـه عايق را فراهم نمـوده و بدين ترتيب میتوان به مشـخصات عملکـردی نظيـر جـذب صوت بـالا دسـت يافـت. ويژگيهای مثبـت فراوان ايـن نـوع سـقف کاذب باعـث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـای اداری، تجـاری، درمانـی و آموزشـی شـده اسـت. ايـن نـوع سـقف را میتـوان بـه تنهايـی يـا در ترکيـب بـا سـقف کاذب يکپارچـه یـا خود ایسـتا کنـاف اجرا نمود.

 


نحوه اجرای سقف کاذب کناف یکپارچه

نحوه اجرای سقف کاذب کناف یکپارچه طبق مراحل زیر می باشد و بهتر است به نکات فنی توجه نمایید.

اجرای زيرسازی

قبــل از اجــرای زيرســازی، بايــد فاصلــه آويزهــا، فاصلــه ســازه های باربــر و فاصلــه ســازه های پنــل خــور بــر اســاس نــوع پوشــشکاری، رده وزنــی ســقف کاذب و نــوع مقاومـت در برابــر حريــق (در صــورت اجــرای ســاختارهای دارای کــد حريــق) و از طريــق جــداول منــدرج در انتهــای فصــل جــاری اســتخراج ميشــود.

اجرای زيرسازی D112a

اجرای زيرسازی D112a

اجرای سازه تراز
بـه وسـيله ريسـمان رنـگ پـاش، خـط تـراز سـقف کاذب بـر روی ديـوار پيرامونــی مشــخص ميشــود. ســازه تــراز در محــل خــود بــه وســيله
عامــل اتصــال مناســب و در فواصــل معيــن (مطابــق جــدول 5-1 ) بــه ديـوار زمينـه متصـل میگـردد. توجـه شـود کـه در کليـه سـاختارهای
ســقف کاذب يکپارچــه کنــاف، ســازه تــراز بــه دو صــورت قابــل اجــرا اسـت؛ باربـر و غيـر باربـر.

نکات فنی

 • فاصلـه اوليـن عامـل اتصـال از انتهاd سـازه تـراز نبايد از 10 سـانتيمتر بيشـتر باشد.
 • بـرای اتصال سـازه تراز به ديوار خشـک میتـوان از پيچ TN یـا FN اسـتفاده نمـود (پیچهـا به اسـتادها متصل میگردنـد). در صورتـی کـه زيرسـازی در محـل اتصال وجـود نداشـته باشـد، میتوان قبـل از پنل گـذاری، یک نوار تسـمه فـولادی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامت 6/0 میلیمتـر را بـه صورت سراسـری در تـراز مورد نظر بـه وسـیله پانـچ یا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا زیرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ایجـاد گردد.
 • درصـورت بنايـی بـودن ديـوار پيرامونی، سـازه تراز پس از نـازک کاری و بـر روی پوشـش نهايـی گچ ديـوار اجرا ميشـود. همچنيـن، بايد نوار چسـب جداکننـده در حد فاصـل سـازه تـراز و ديـوار قـرار گيـرد. درصـورت نيـاز بـه ايجـاد خـط سـايه در فصل مشـترک ديوار و سـقف (بـه ويـژه در ديوارهـای بـا پوشـش کاشـی يـا سـنگ) میتـوان پنـل را بـا فاصلـه از دیـوار اجـرا نمـود و لبـه آن را بـه وسـیله جـی بیـد پوشـش داد. در ايـن صورت اسـتفاده از نـوار چسـب جداکننـده لازم نخواهـد بـود. بـرای اتصـال نبشـی بـه دیـوار بنایـی اسـتفاده از پیـچ درای وال مجـاز نمیباشـد.
 • در لبه هـای باربـر، نشـيمنگاه سـازه های پنـل خـور يـا باربـر بـر روی بـال سـازه تـراز بايـد حداقـل 20 ميليمتر باشد.
 • در لبه های غير باربر، حداکثر کنسـول در سـازه CD60 15 سـانتيمتر، در سـازه F47 10 سـانتيمتر و در پنـل گچی 10 سـانتيمتر اسـت.
 • در لبه هـای غيـر باربـر، بکارگيـری سـازه تـراز اختيـاری اسـت؛ ليکـن نصـب آن اجـرای سـقف را آسـان تـر مینمايـد. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصيه میشـود صفحـات در حاشـيه کار بـه آن پيـچ شـوند.
 • بـرای باربـر نمودن سـازه تـراز در محـل اتصال بـه دیوار خشـک یا حاشـیه های باکس در سـقف کاذب، اسـتفاده از سـازه UD28 بـا اتصـال بـه سـازه های عمـودی در فواصـل حداکثـر ۶٠ سـانتیمتر پیشـنهاد میگـردد.
 • نصـب سـازه تراز در سـقف های کاذبی کـه دارای عملکرد صوتـی و يـا کـد حريـق هسـتند الزامـی اسـت (چـه در لبه هـای باربـر و چـه در لبههـای غيـر باربر).
 • در صـورت نيـاز بـه عايق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصب سـازه تـراز، دو رديـف خمير درزبند کنـاف بر جان آن اجـرا ميشـود. عـدم رعايـت جزئيـات اخيـر، سـهم زيـادی در نقصـان عملکـرد صوتـی سـاختار خواهد داشـت.

اجرای آویزها

به وسيله ريسمان رنگ پاش، محل اجرای آويزها بر روی سقف اصلی مشخص ميشود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز به سقف اصلی متصل ميشود. برای اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلی، ميتوان از مهار چکشی (برای سقفهای بتنی) و يا مهارهای ويژه اعضای توخالی (برای بلوکهای سقفی سفالی يا سيمانی در سقفهای تيرچه بلوک) استفاده نمود. فواصل آويزها بر اساس رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حريق و از طريق جداول مندرج در انتهای فصل استخراج ميشود. در صورت نياز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانيوس استفاده ميشود.
بـه منظـور اجـرای پیـچ اولیـن آویـز در فاصلـه ۱۰ سـانتیمتری از دیـوار، زمینـه در سـقفهای کاذب یکپارچـه کـه معمـوال جـای دسـت مناسـبی نداشـته یـا پیچ کردن بصورت مسـتقیم توسـط دسـتگاه پیچ زن بـه راحتی امـکان پذیـر نمیباشـد، مـوارد زیـر پیشـنهاد میگـردد:

 1. اسـتفاده از کوپلینـگ سـرکج،
 2. باربر کردن نبشـی تـراز و حذف اولین آویـز در فاصلـه ۱۰ سـانتیمتری،
 3. اسـتفاده از رکاب نانیوس،
 4. اسـتفاده از آویـز ترکیبـی بـه همـراه بسـت اتصـال کامـل تا شـده (دوبـل) و براکت و پیـچ زنی از یک سـمت.

نکات فنی 

 • قبـل از اجـراd هر گونه آويـز، بايد وضعيت سـقف اصلی از نظـر اسـتحکام بررسـی شـود (بـه ويژه در سـقفهای تيرچـه بلـوک و سـقفهای بتنـی). همچنيـن، بـرای انتخـاب نوع عامل اتصال، بايد از مناسـب بـودن آن برای سـقف اصلی اطمينـان حاصـل نمود.
 • آويزگيـری از عناصـر تاسيسـاتی موجود در فضای پشـت سـقف کاذب تحـت هيچ شـرايطی مجـاز نبـوده و آويزها صرفـا بايـد بـه سـقف اصلـی متصل شـوند. عـدم رعايت اصـول اخيـر، میتوانـد موجـب ناپايداری سـقف کاذب و يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزشهـا (ناشـی از تاسیسـات) و ايجـاد تـرک در محل درزها شـود.
 • زمانـی کـه ارتفـاع آويزگیری کـم اسـت، از براکت جهت اتصـال زيرسـازی بـه سـقف اصلـی اسـتفاده ميشـود. بـرای ايـن منظـور، براکت توسـط عامـل اتصال مناسـب به سـقف اصلـی متصل شـده و پروفيلهای باربر توسـط دو عـدد پيـچ LN بـه براکـت متصل ميشـوند.

نکته : در صـورت وجـود سـاختار بـدون کـد حريـق و ارتفـاع آويزگيـری کمتـر از 150 سـانتيمتر ميتـوان از آويزهـای ترکيبـی زيـر بـه جـای آويـز نانيـوس اسـتفاده نمـود:

آويـز ترکيبیآويـز ترکيبی 1 : ايـن آويز ترکيبی از قطعه اتصال سـقفي HT90 و سـازه U50 سـاخته ميشـود. بـراي ايـن منظـور، قطعـه HT90 بـه سـقف اصلی
متصل شـده و سـازه U50 توسـط دو عدد پيچ LN به آن متصل ميشـود. انتهـای سـازه U50 بـه صـورت زبانه بریده میشـود تا بتواند سـازه سـقفی
را در بـر بگیـرد. سـازه سـقفی بـه وسـیله دو عـدد پيـچ LB به سـازه U50 متصل ميشـود.

آويـز ترکيبـیآويـز ترکيبـی 2 : ايـن آويـز ترکيبـي از قطعـه اتصـال سـقفي HT90 ، ســازه UH36 و براکــت ســاخته ميشــود. بــرای ايــن منظــور، قطعــه
HT90 بـه سـقف اصلـی متصـل شـده و سـازه UH36 توسـط دو عـدد پيــچ LN بــه آن متصــل ميشــود. بــرای اتصــال ســازه ســقفی بــه ايــن
آويــز ترکيبــی، از براکــت اســتفاده ميشــود؛ بديــن ترتيــب کــه براکــت ماننـد يـک رکاب، سـازه سـقفی را احاطـه کـرده و توسـط دو عـدد پيـچ
LN بــه ســازه UH36 متصــل شــده و ســپس ســازه ســقفی توســط دو عــدد پيــچ LN بــه براکــت متصــل ميشــود.

افزایش طول آویز نانیوس

افزایش طول آویز نانیوس

بـه طـور معمـول آویـز نانیـوس شـامل 3 جـزء اصلـی میباشـد. قطعـه آویـز (کـه در طـول هـای 20،40،60،80،100 سـانتیمتری تولیـد و عرضـهً پیـن. میگـردد) رکاب و یـا چنـگک و نهایتـا در صـورت نیـاز بـه اجرای سـقف کاذب بـا ارتفاع بیشـتر از1 متـر و حداکثر تـا 4 متـر بایـد به ترتیـب زیر عمـل نمود. ابتـدا قطعـه آویـز را براسـاس یکـی از طولهـای موجـود انتخـاب نمـوده ً 20 ســانتیمتر(توجــه شــود کــه در تمامــی طولهــای موجــود صرفــا انتهـای آویـز پانـچ شـده اسـت و دارای سـوراخ تنظیـم میباشـد). سـپس بــا توجــه بــه طــول مــورد نیــاز، قطعــه افزایــش طــول (ایــن قطعــه 3 متــری و تمــام پانــچ میباشــد) بــرش خــورده و بــه آویــز اصلــی اضافــه میگــردد. توجــه شــود قطعــه افزایــش طــول و آویــز، توســط دو عــدد پیـن و رابـط 10 سـانتیمتری بـه یکدیگـر متصـل میشـوند و در نهایـت رکاب و یـا چنـگک توسـط پیـن سـوم بـه قطعـه افزایـش طـول متصـل میگــردد.

افزايش طول سازههای سقفی

سازه های سقفی در طول 4 متر توليد ميشوند. برای افزايش طول اين نوع سازه ها، از قطعه اتصال طولی استفاده ميشود.

نکته فنی
در زمـان چیدمـان سـازه هـای سـقفی توجـه شـود کـه افزایـش طول سـازه ها به صـورت حصیر چین اجرا شـود بطوریکـه محـل افزایـش طـول سـازه هـا در یک راسـتا قـرار نگیرد. افزایــش طــول ســازه در ســقف ir.D112b مجــاز نمیبا شــد .

اجرای سازه های باربر

سـازه های باربـر توسـط رکاب/ چنـگک بـه آويـز متصـل ميشـوند. بـا توجه به تـراز مورد نظر، رکاب توسـط سـوزن تنظيـم ارتفاع بـه آويز متصل ميشـود. سـازه باربر توسـط دو عـدد پيچ LN بـه رکاب متصل میشـود.

اجرای سازه های پنل خور

سازه های پنل خور توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نيمه، به سازه های باربر متصل ميشوند.

 


اجرای زيرسازی D112b

روش اجـــرای زيرســـازی در ســـقف D112b ،مشـــابه سقــــــف  D112a اســـت؛ بـــا ايـــن تفـــاوت کـــه ســـازه گذاری در يـــک جهـــت انجـــام ميشـــود. در اجـرای ايـن نـوع سـقف بايـد توجـه نمـود کـه بـرای اتصـال سـازه ها بـه آويـز، از چنـگک اسـتفاده میشـود؛ زيـرا در صـورت اسـتفاده از رکاب، اتصـال صفحـات بـه زيرسـازی بـه خوبـی صـورت نمیگیـرد. همانگونـه کـه در ابتـدای فصـل اشـاره شـد، ايـن نـوع سـقف کاذب بـا در نظـر گرفتـن شــرايط زيــر اســتفاده میشــود:

 • سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع
 • دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
 • ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتيمتر
 • سقف کاذب ساده و فاقد شکست

اجرای بازشوها

بازشـوهايی نظيـر دريچه هـای بازديـد، خروجی هـای تهويـه و چراغهـای تـوکار در سـقفهای کاذب بـه سـادگی اجـرا ميشـوند. در اجرای بازشـوها،
مـوارد زيـر بايـد در نظـر گرفته شـوند:

 • بـــرای ايجـــاد یـــک بازشـــو در ســـقف کاذب، اســـتفاده از تمهيـــدات مناســـب جهـــت حفـــظ اســـتحکام، يکپارچگـــی و ايســـتايی ســـاختار ضـــروری اســـت. قاعـــده کلـــی کار بـــر ايـــن اســـت کـــه چنانچـــه اجـــرای بازشـــو موجـــب قطـــع ســـازههای ســـقفی شـــود، بايـــد از ســـازه های کمکـــی و آويزهـــای اضافـــه بـــرای حفـــظ يکپارچگـــی و ايســـتايی ســـاختار اســـتفاده نمـــود.
 • جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايی های سـقفی تـوکار، در نظر گرفتن حداقل فضای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب برای جاسـازی اين
  ادوات ضروری اسـت.
 • چنانچـه وزن ادواتـی نظیـر روشـنايی ها از ميـزان مجـاز بيشـتر باشـد، اسـتفاده از آويزهـای کمکـی بـرای حفـظ ايسـتايی سـاختار ضـروری خواهـد بود.
 • بـرای دریچه هایـی با ابعاد ۴٠×۴٠ و بزرگتر میبایسـت بطـور جداگانهای ازسـقف اصلی آویزگیری صورت پذیرد.
 • فاصله (دریچه) سـقف کاذب تا ادوات پشـت آن (تاسیسـات) باید بیشـتر از ۳ سـانتیمتر باشد.

اجرای اجزای بادبندی

 • در مـواردی کـه ديـوار کنـاف صرفـا بـه سـقف کاذب متصـل ميشـود، اطمينـان از اسـتحکام سـقف کاذب و نبـود حـرکات جانبـی در آن
  ضروری اسـت. بـرای جلوگيری از حـرکات جانبی، بايد اعضـای بادبندی در اجـرای زيرسـازی سـقف کاذب در نظـر گرفتـه شـوند. بـه علاوه، در
  چنيـن شـرايطی رعايـت جزئيـات مربـوط بـه عايـق کاری صوتـی نيـز توصيـه ميشـود.
 • در بیمارسـتانها، مـدارس و سـایر سـاختمانها بـا اهیمـت زیـاد، اجـرای عناصـر بادبنـدی قویـا توصیـه میگردد.
 • بـرای سـقفهای کاذب بـا سـطوح گسـترده و يکنواخت، اجـرای عناصر بادبنـدی جهـت مهـار حـرکات جانبی (بـرای مسـاحت حداکثـر هر 25
  مترمربـع) توصيـه ميگردد.
 • عضو بابندی از آویز سیمی به شماره گیج ۱۲ ( قطر ۲ میلیمتر) باشد.
 • حداکثر زاویه اجرای عضو بادبندی ۴۵ درجه باشد.
 • محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آویزگیری و با فاصله حداکثر ۸۰۰ میلیمتر از آویز باشد.

نصب لايه عايق

در صـورت نيـاز، نصـب لايـه عايـق در فضـای خالـی پشـت سـقف کاذب صـورت ميگيـرد. اجـرای ايـن لایـه بايد بـه نحوی باشـد که شـکاف، درز و
يـا فاصلـه خالـی بيـن قطعات عايـق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصول حصیرچینـی در نصـب لایـه عایـق بایـد رعایت شـود.

تذکر : در صـورت اجـرای لايـه عايـق، بايـد وزن آن را در تعيين رده وزنـی سـقف کاذب در نظـر گرفـت. حداکثر وزن مجـاز لايه عايـق، 5 کيلوگـرم بر مترمربع اسـت.

نصب صفحات

در اين بخش صرفا به برخی از اصول نصب پنلها اشاره شده است*

 • برای دستيابی به حداکثر استحکام در ساختار، باید پنلها به نحوی نصب شوند که راستای طولی آنها (لبه های کارخانه ای) عمود بر راستای سازه های
  پنل خور قرار گيرد. در اين حالت، لبه های برش خورده در محل سازه های پنل خور قرار میگيرند (به عنوان يک قاعده هميشگی در سقفهای کاذب، همواره يک سازه بايد لبه برش خورده پنل را پشتيبانی نمايد).
 • اتصـال صفحـات گچـی بـه زيرسـازی، به وسـيله پيچ مخصـوص کناف و بـا اسـتفاده از دسـتگاه پيـچ زن قابل تنظيـم صورت ميگيـرد. پيچ مورد
  مصـرف بـرای نصـب پنـل بايد به نحوی انتخاب شـود که پـس از عبور از لايه هـای پوششـی، حداقـل 10 ميليمتـر در سـازه زيرين نيـز نفوذ کند.
 • فاصلــه مجــاز اجــرای پيچهــا بــر روی صفحــات گچــی، 17 ســانتيمتر ميباشــد. در ســاختارهای دو لايــه، فاصلــه مجــاز اجــرای پيچهــا در
  لايـه اول (لايـه پوششـی زیریـن) را ميتـوان حداکثـر تـا سـه برابـر (50 سـانتيمتر) افزايـش داد، مشـروط بـر ايـن کـه لايـه دوم (لايـه پوششـی نهايـی) در همـان روز نصـب شـود. بـرای پوشـش کاری بـا صفحـات بـا ضخامـت 20 ميليمتـر و بيشـتر، اجـرای پيچهـا در لايـه اول را ميتـوان
  1200 1200 حداکثـر تـا دو برابـر (30 سـانتيمتر) افزايـش داد.

نکات فنی

نصب صفحات بايد از وسط سقف آغاز و به حاشيه ها ختم شود. همچنين میتوان نصب صفحات را از يک کنج آغاز نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن پوشش کاری را ادامه داد. عدم رعايت این اصل موجب ايجاد ترک بر اثر خيز سقف کاذب خواهد شد.

 • در کليـه سـاختارهای تـک لايـه و دو لايـه، پنلهـا بايد به صورت حصيرچين اجرا شـوند. در سـاختارهای سـقف بـه جهـت کاهش مصرف زیرسـازی، فاصلـه دو درز نباید کمتر از 50 سـانتیمتر باشـد (توصیه میشـود مضربی از عدد 50 باشـد). عدم رعايت اصـول حصيرچينی و امتداد يافتـن درزهـا در طـول يکديگر، موجب تضعيف سـاختار و همچنيـن ايجـاد تـرک در محل درزها ميشـود.
 • صفحـات گچـی را بايـد با بـه کارگيری اتصالات لغزشـی (ماننـد ايجـاد اتصـال بـا خـط سـايه یا تـرن فیکـس) از عناصـری کـه جنـس آنهـا گـچ نمیباشـد (به ويـژه در سـتونها) و همچنيـن از عناصری که حـرارت زياد توليد میکننـد (نظيـر روشـناييهای بـزرگ بـا لامپهـای رشـته ای) جدا نمود. عـدم رعايت جزئيـات اخير، موجب ايجـاد تـرک در اطـراف چنيـن عناصری میشـود.

توجه : برای اسـتفاده از پنلهـای با ضخامـت 5/9 ميليمتـر و کمتر (کـه بـه طور کلـی در سـاختارهای تزئينـی کاربرد دارنـد)، با پشـتيبانی فنی شـرکت کنـاف تماس حاصل شـود.

اجرای درز انقطاع

در ســـقف های پيوســـته بـــا وســـعت زيـــاد، بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد نمـــود. بـــه طـــور معمـــول بـــرای فواصـــل حداکثـــر هـــر 15 متـــر در هـــر يـــک از امتدادهـــای طولـــی و يـــا عرضـــی ســـقفهای پيوســـته، درز انقطـــاع در نظـــر گرفتـــه ميشـــود. همچنيـــن، در محـــل هايـــی کـــه يـــک ســـقف کاذب باريـــک بـــر اثـــر شکســـت ديـــوار ايجـــاد ميشـــود (نظيـــر محـــل تقاطـــع دو راهـــرو يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف باريـــک بـــا يـــک ســـقف وســـيع)، بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد نمـــود. بـــه طـــور کلـــی درزهـــای انقطـــاع (کـــه درز کنتـــرل نيـــز ناميـــده میشـــوند) بـــرای ايجـــاد هماهنگـــی ميـــان ســـاختار ســـقف کاذب و جابجايی هـــای ســـازه اصلـــی بنـــا در نظـــر گرفتـــه ميشـــوند.

بـــرای اجـــرای ايـــن گونـــه درزهـــا، روشهـــای زيـــر در دســـترس ميباشـــد:

 • اجـــرای اتصـــالات کشـــويی لغـــزان در ســـاختار ســـقف کاذب؛ کـــه اغلـــب در ســـاختارهای دارای کـــد حریـــق مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیرنـــد.
 • اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـتردهای از این نوع سـازه ها (به تناسـب نـوع کاربـرد) در بـازار وجـود دارد. برخـی سـازه های درز انقطاع
  بـه صـورت ورق خم شـده »V »شـکل بـوده و برخی به صـورت ترکيبی از آلومينيـوم و لاسـتيک میباشـند کـه به صـورت روکار یا توکار توسـط پیـچ به سـاختار متصـل میگردند.
 • استفاده از نوار لاستيکی ويژه درز انقطاع.

درز انقطاع در ساختارهای دارای کد حریق

در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزهای انقطاع از طريـق اجرای اتصالات کشـويی لغزان تاميـن میگردند.

تذکر : در اجـرای درزهـای انقطـاع، علاوه بـر ایجـاد درز در لایه هـای پوششـی بایـد بـه تفکیک زیرسـازی سـاختار نیز توجـه شـود.

درزگيری و آماده سازی

پـس از تکميـل سـاختار، درزگيـری و آمـاده سـازی سـطح پنلهـا بـرای پذيـرش پوشـش نهايـی (نظيـر رنـگ) انجـام ميشـود.

تذکر : در سـاختارهای چنـد لایه ای که دارای عملکـرد صوتی و یا دارای کـد حریـق میباشـند، درزگیـری لایه هـای زیرین با بتونـه درزگیـر کناف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری لایه هـای زیرین ضـرورت ندارد.

نحوه اجرای سقف کاذب کناف

اکنون که با نحوه اجرای سقف کاذب کناف مشبک و یکپارچه آشنا شدید، به این نکته پی می برید که در عین سادگی نحوه اجرای سقف کاذب باید به نکات مهمی توجه نمایید. توجه به این نکات هم در استحکام و دوام و هم در زیبایی سقف کاذب تأثیر گذار است. شرکت آکس طرح و ساخت نماینده و عاملیت شرکت کناف ایران در زمینه پخش، فروش و اجرای انواع سقف کناف و دیوار خشک کناف در خدمت شما مشتریان عزیز می باشد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید