تعيين وزن سقف کاذب

تعيين وزن سقف کاذب

همانطور که می دانید اجرای سقف های کاذب راحت و سریع انجام می شود، اما در عین راحتی و سرعت نصب بالا نکات ریز اجرایی دارد. توجه به این نکات زیبایی و استحکام سقف کاذب را تضمین می نماید. یکی از این نکات تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاری می باشد.  برای فهمیدن چگونگی این محاسبه در ادامه با ما همراه باشید.

محاسبه وزن سقف کاذب

کاربر گرامی برای تعیین وزن سقفهای کاذب بهتر است به موارد زیر توجه نمایید.

1. تعيين وزن سقف کاذب

برای اين منظور از نمودار بالا استفاده می شود. بدين ترتيب که پس از تعيين نوع پوشش کاری بر روی محور X، از نقطه مربوطه عمودی بر خط مورب ترسيم و از محل تلاقی اين دو خط، عمود ديگری بر محور Yها ترسيم می شود. محل تقاطع اين عمود با محور Y ،نشانگر وزن سقف کاذب (وزن پنل + زيرسازی) می باشد.

* به دلیل امکان تغییر وزن در برخی از پنلها، قبل از تعیین وزن سقف کاذب با استفاده از نمودار بالا ،تماس با واحد پشتیبانی آکس کناف توصیه می گردد.

2. محاسبه بارهای اضافه

در صـورت اضافـه نمـودن الحاقـات اضافی (نظيـر لایه عايق، حـال چه برای حفاظـت در برابـر حريـق باشـد و چـه نباشـد)، بار اضافـی اعمال شـده بايد در محاسـبه رده وزنـی سـقف کاذب لحاظ گردد.

* تذکر: حداکثـر بـار مجـاز وارده بـر اثـر عايق گـذاری، 5 کيلوگـرم بـر مترمربع اسـت.

3. تعيين رده وزنی سقف کاذب

حاصـل جمـع دو عـدد بـه دسـت آمـده در بندهـای 1 و 2 ،رده وزنـی سـقف کاذب خواهـد بود.

4. تعيين فواصل مجاز

بـــر اســـاس رده وزنـــی محاســـبه شـــده و نـــوع مقاومـــت در برابـــر حريـــق؛ فواصـــل مجـــاز آويزهـــا، ســـازه های باربـــر و ســـازه های پنـــل خـــور بـــر اســـاس مـــوارد منـــدرج در جـــدول 5 -3 تعييـــن ميشـــوند.
فواصـــل عناصـــر زيرســـازی، بـــا حـــروف اختصـــاری زيـــر درج
شـــد ه ا ند :
a :فاصله آويزها (دهانه تکيه گاهی سازه های باربر)
c :فاصله سازه های باربر (دهانه تکيه گاهی سازه های پنل خور)
b :فاصله سازه های پنل خور (دهانه تکيه گاهی پنلها)

راهنمای تعیین فواصل مجاز زیر سازی سقف کاذب

راهنمای تعیین فواصل مجاز زیر سازی سقف کاذب

اجرای انواع سقف کاذب همراه با تعیین دقیق وزن

مجموعه آکس با سالها تجربه در زمینه ساخت و ساز مفتخر است که در خدمت شما مشتریان عزیز باشد. صفر تا صد اجرای انواع سقف کاذب و دکور سقف ساختمان خود را با اطمینان به ما بسپارید.

Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید