کناف ای ام اف

کناف ای ام اف

کناف ای ام اف AMF تایلهای سقفی هستند که از جنس تایل معدنی می باشند و توسط شرکت کناف ای.ام.اف تولید می گردد. تايلهـای معدنـی بـه صـورت پيـش رنـگ می باشند، یعنی از قبل رنگ آمیزی شده اند.

انواع تایل 60در60 کناف

انواع تایل 60در60 کناف

بـه طـور کلـی تايلهـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60 سـانتيمتر بـوده و بـه لحـاظ جنـس در دو نـوع گچـی و معدنـی، بـه ترتيـب توسـط شـرکتهای کنـاف و کنـاف ای.ام.اف توليـد و بـه بـازار عرضـه میگردنـد. تايلهـای معدنـی بـه صـورت پيـش رنـگ و تايلهای گچـی به صـورت پيش رنـگ، روکـشدار یـا بـدون روکش توليـد میشـوند. روکش تايلهـای گچی از جنـس پـی وی سـی (بـر روی تايل) و يـا آلومینيوم (بر پشـت تايل) میباشـد.

تایل گچی با روکش پی وی سی

تايلهـای بـا روکـش پـی وی سـی و تایلهـای پيـش رنـگ شـده نيـازی بـه رنـگ آميـزی نداشـته و بديـن ترتيـب سـرعت کار بـالا مـيرود.

تایل سقفی با روکش آلومینیوم

در مکانهایی کـه احتمـال تعـرق و ريـزش آب بر پشـت تايل وجـود دارد (ماننـد محل عبور لوله های تاسيسـاتی و مناطق شـرجی نظير شـمال يا جنوب کشـور)، تايلهایی بـا روکش آلومينيوم اسـتفاده میشـوند.

تایل سقفی بدون روکش

تايلهـای بدون روکـش، دارای قابليت رنـگ آميـزی بـوده و میتـوان بنـا به هـر سـليقه ای آنها را رنـگ نمود.

انواع تایل از نظر خواص صوتی

از نظـر خـواص صوتی، تايلهای سـقفی در دو نوع سـاده (فاقد خواص صوتی) و آکوسـتيک (جـاذب صـوت) توليـد ميشـود. تايلهـای آکوسـتيک غالبا در فضاهایـی نظير سـينماها، آمفـی تئاترها، بانکها، فروشـگاههای بزرگ و دفاتر کار مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرنـد. تايلهـای آکوسـتيک در رده هـای جذب صـوت مختلف و بـرای مصـارف گوناگون توليد میشـوند.

Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید