در حال بارگذاری لوگو

انواع کی پلاس

اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک بــه ســقف کاذب دارای کــد حریــق، بایــد بــه نحـــوی باشـــد کـــه در صـــورت فروریـــزی دیـــوار بـــر اثـــر وقـــوع حریـــق، نیــروی اضافــه ای از ســوی دیــوار بــه ســقف وارد نشــود. در ایــن رابطــه راه حلهـــای زیـــر وجـــود دارد: ســـاختار بـــا کـــد حریـــق از پاییـــن ســـقف کاذب: در ایـــن حالـــت برای اتصال دیوار خشک به [...]
بیشتر بخوانید
اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق 30 تـــا 90 دقیقـــه باشـــد میتوانـــد بـــه دیـــوار جداکننـــده متصـــل  شـــود، مشـــروط بــر ایــن کــه هــر دو ســاختار دارای کــد حریــق مشــابه باشــند. در ایــن صـــورت ســـطح دیـــوار (در محـــل اتصـــال) بایـــد کامـــلا صـــاف بـــوده و لایـــه پوششـــی ســـقف بایـــد کامـــلا بـــه آن بچســـبد و درزگیـــری [...]
بیشتر بخوانید
کناف ای ام اف

کناف ای ام اف

کناف ای ام اف AMF تایلهای سقفی هستند که از جنس تایل معدنی می باشند و توسط شرکت کناف ای.ام.اف تولید می گردد. تايلهـای معدنـی بـه صـورت پيـش رنـگ می باشند، یعنی از قبل رنگ آمیزی شده اند. انواع تایل 60در60 کناف بـه طـور کلـی تايلهـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60 سـانتيمتر بـوده و بـه لحـاظ [...]
بیشتر بخوانید
ساختار سقف کاذب کناف

ساختار سقف کاذب کناف

همانطور که می دانید کناف جزء سیستم ساخت و ساز خشک محسوب می گردد. اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از: صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از این اجـزا میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب [...]
بیشتر بخوانید
پانل کناف

پانل کناف

جنس پانل کناف چیست؟ صفحات روکشدار گچی (پانل گچی کناف) : ایــن صفحــات دارای هســته گچــی بــوده و ســطح و لبه هــای طولــی آنهــا بــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت. صفحــات روکــشدار گچـــی در انـواع معمولـی (RG یـا GKB)، مقـاوم در برابـر رطوبــت (MR یــا GKBI)، مقــاوم در برابــر حریــق (FR یــا GKF)، مقــاوم در [...]
بیشتر بخوانید
آکوستیک

آکوستیک

آکوستیک نوعی عایق صوتی و واژه ای است که از زبان یونانی و به معنای شنیده شدن می باشد. امروزه برای کاهش آلودگی صوتی در آپارتمان ها و محیط های کاری از پنل های آکوستیک در طراحی سقف و دیوار بهره می برند. اجرای سقف کاذب آکوستیک کناف سبب عایق صوتی فضای داخلی می گردد [...]
بیشتر بخوانید
زیرسازی سقف کاذب کناف

زیرسازی سقف کاذب کناف

آموزش اصولی زیرسازی سقف کاذب کناف، اجرای انواع سقف کناف، اجرای انواع باکس کناف همراه با نورپردازی مخفی و کناف کاری حرفه ای و در کنار همه اینها فروش محصولات شرکت کناف ایران (کی پلاس) در نمایندگی و عاملیت رسمی این شرکت براحتی مهیاست. شرکت آکس طرح و ساخت از سال 1380 اقدام به دریافت [...]
بیشتر بخوانید
سقف کاذب نسوز

سقف کاذب نسوز

سقف کاذب نسوز یا به  اصطلاح سقف کاذب ضد حریق، سقف شما را در مقابل حریق و آتش سوزی بیمه می کند. پانل کناف FR حرارت هزار درجه سانتی گراد را تا حدود 2 الی 3 ساعت با توجه به نوع FR آن تحمل می کند. علاوه بر پانل های کناف، تایل های الیاف معدنی [...]
بیشتر بخوانید
کناف کاری سقف

کناف کاری سقف

کناف کاری سقف و دیوار امروزه یکی از شغل های پردرآمد و به روز موجود در جامعه می باشد. کناف کاری تأثیر زیادی در طراحی دکوراسیون داخلی دارد، از این رو مهندسان طراح علاقه فراوانی به بازار طراحی سقف کاذب و کناف کاری انواع سقف کناف و دیوار کناف دارند. چگونه کناف کاری سقف را [...]
بیشتر بخوانید
انواع پانل کناف کدامند؟

انواع پانل کناف کدامند؟

انواع پانل کناف شامل: پانل کناف RG، پانل کناف MR، پانل کناف FR، پانل کناف FM، پانل گچی دیامانت (Diamant) و پانل گچی کلینیو (Cleaneo) می باشد و هر یک از پانل های کناف کاربرد و ویژگی های خاصی دارد. در ادامه کابرد و ویژگی های هر یک از پانل های کناف را شرح می [...]
بیشتر بخوانید
1 2 14

کلمات کلیدی را وارد نمایید