ابزار آلات گچ کاری

مقایسه
ابزار آلات گچ کاریشمشه ذوزنقهشمشه کرومتراز ۲ متریشمشه Hپروفیل گوشهماله

ابزار آلات گچ کاری

 

شمشه ذوزنقه
پروفیلی آلومینیومی که برای صاف کردن سطح در مرحله شمشه کشی دوم گچ پلیمری استفاده می شود.
شمشه کروم
پروفیلی آلومینیومی به طول سه متر که برای کروم گیری گچ های پلیمری استفاده می شود.
تراز ۲ متری
ابزاری که جهت شاقول کردن کروم ها استفاده می شود.
شمشه H
پروفیلی آلومینیومی که برای صاف کردن سطح در مرحله شمشه کشی اول گچ پلیمری استفاده می شود.
پروفیل گوشه
ابزاری که در گوشه های خارجی جهت جلوگیری از ضربه خوردن و ریزش گچ مورد استفاده قرار می گیرد.
ماله اسفنجی
ابزاری که برای بیرون کشیدن شیرابه گچ به منظور پرداخت نهایی استفاده می شود.
ماله کشویی
 ابزاری که جهت پرداخت نهایی گوشه ها و لبه های باریک استفاده می شود
ماله کنج
ابزاری برای پرداخت نهایی گوشه های داخلی و خارجی.