روتور

مقایسه

روتور

قطعه ای فلزی و مارپیچی که با چرخش درون استاتور ، ملات را به سوی نازل میراند.