شمشه ذوزنقه

مقایسه

شمشه ذوزنقه

پروفیلی آلومینیومی که برای صاف کردن سطح در مرحله شمشه کشی دوم گچ پلیمری استفاده می شود.