شمشه کروم

مقایسه

شمشه کروم

پروفیلی آلومینیومی به طول سه متر که برای کروم گیری گچ های پلیمری استفاده می شود.