ماله کشویی

مقایسه

ماله کشویی

 ابزاری که جهت پرداخت نهایی گوشه ها و لبه های باریک استفاده می شود