گلوله اسفنجی

ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش

مقایسه

گلوله اسفنجی

ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش