شیرمغناطیسی

قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب

مقایسه

شیرمغناطیسی

قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب