مقاطع فولادی – پروفیل کی پلاس

چرا باید محصولات شرکت Kplus را انتخاب نمود؟


 • اولین پروفیل تولیدی دارای استاندارد ملی (ISIRI 13035)
 • تنوع در تولید پروفیلها
 • امکان تولید پروفیلهای با طول خاص بنا به درخواست مشتری
 • استحکام بیشتر به دلیل ضخامت بیشتر نسبت به سایر پروفیل های موجود در بازار
 • مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی به دلیل ضخامت آبکاری و زینک بیشتر
 • به دلیل نورد شدن با دستگاه های پیشرفته وقالب های متعدد از شکل مناسب تری نسبت به نمونه های مشابه برخوردارند.

مقاطع فولادی – پروفیل : شـامل زيرسـازی سـبک فولادی معلق سـاخته شـده با مقاطع U ،L و C بوده کـه صفحـات روکـشدار گچـی در يـک يـا دو لايـه، به وسـيله پيـچ مخصوص بـر روی آنهـا نصـب ميشـوند. درزهـای ميـان ايـن صفحـات به وسـيله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگيری شـده و بدين ترتيب سـطحی يکپارچـه و بدون درز حاصل ميشـود. سـطح بدسـت آمـده قابليت اجـرای رنگ و پوشـشهای ديگر را خواهـد داشـت. فضـای خالـی پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از انـواع عايقهـای حرارتـی و صوتـی را فراهـم نموده و عبور و دسترسـی به تأسيسـات الکتريکـی و مکانيکی را ميسـر ميسـازد.

نصب و اجرای کناف سقف

در محلهايـی کـه يـک سـقف کاذب باريک بر اثر شکسـت ديـوار ايجاد ميشـود (نظيـر محـل تقاطـع دو راهـرو يـا فصـل مشـترک يک سـقف باريـک بـا يک سـقف وسـيع)، با توجه بـه اجـرای درز انقطـاع و تفکیک سـازهای سـاختار، بايـد از عناصـر سـازهای کمکـی (ماننـد ايجـاد پـل با اسـتفاده از مقاطـع فـولادی) اسـتفاده نمود.

چرا باید محصولات شرکت Kplus را انتخاب نمود؟


 • اولین پروفیل تولیدی دارای استاندارد ملی (ISIRI 13035)
 • تنوع در تولید پروفیلها
 • امکان تولید پروفیلهای با طول خاص بنا به درخواست مشتری
 • استحکام بیشتر به دلیل ضخامت بیشتر نسبت به سایر پروفیل های موجود در بازار
 • مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی به دلیل ضخامت آبکاری و زینک بیشتر
 • به دلیل نورد شدن با دستگاه های پیشرفته وقالب های متعدد از شکل مناسب تری نسبت به نمونه های مشابه برخوردارند.

خرید مقاطع فولادی – پروفیل

شرکت آکس طرح و ساخت نماینده و عاملیت کی پلاس (کناف ایران) در زمینه پخش، فروش و اجرای تمام محصولات کی پلاس در خدمت شما عزیزان می باشد. جهت بهره مندی از مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه با کارشناسان خود در آکس طرح و ساخت تماس بگیرید.

Latest posts by تیم فنی آکس (see all)