براکت نگهدارنده

مقایسه

براکت نگهدارنده

قطعه ای فلزی جهت نگهداری پروانه همزن