شلنگ آب و هوا

مقایسه

شلنگ آب و هوا

شلنگی جهت هدایت آب و هوا از پمپ آب و پمپ هوا به سرنازل