صفحات روکش ‌دار گچی کی پلاس

از صفحات روکش دار گچی (پنل گچی) در ساختار های سقف کاذب، دیوار جداکننده، دیوار پوششی و پوشش‌های محافظ در برابر حریق استفاده می شود.

مقایسه

صفحات روکش ‌دار گچی کی پلاس

از صفحات روکش ‌دار گچی کی پلاس (پانل گچی کناف) در ساختار های سقف کاذب، دیوار جداکننده، دیوار پوششی و پوشش‌های محافظ در برابر حریق استفاده می شود.

معرفی و انواع صفحات روکش ‌دار گچی (پانل گچی) کی پلاس

محصولات پانل گچی کی پلاس صفحاتی دارای هسته گچی بوده که سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است و هر کدام مشخصات و عملکرد ویژه ای دارند.

صفحات روکش ‌دار گچی کی پلاس در چهار نوع تولید می‌شوند: گچی ساده، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر حریق، مقاوم در برابر حریق و رطوبت.

پنل گچی ساده (RG یا GKB)

پنل گچی ساده (RG یا GKB)

پانل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک (مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحات دارای روکش کرم رنگ می باشد.

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR یا GKBI)

سازه هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پانل های گچی مقاوم در برابر رطوبت در فضاهای مرطوب (مانند آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی) مورد استفـاده قـرار مـی گیرند. این صفحات دارای روکش سبز رنگ می باشد.

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR یا GKBI)
پنل گچـی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF)

پانل گچـی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF)

سازه هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد. پانل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد. (مانند پوشش ستـون ها و تیـرهای فولادی) مورد استفـاده قرار می گیرند. این صفحات دارای روکش صورتی رنگ می باشد.

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)

سازه هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد. پانل های گچی مقاوم در برابر حـریق و رطوبت در محیط هایـی که به طور همزمان خـواص مقـاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد (مانند چاه های تأسیساتی)، مورد استفـاده قرار می گیرند. این صفحـات دارای روکش سبز رنگ می باشد.

پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)