ماله اسفنجی

مقایسه

ماله اسفنجی

ابزاری که برای بیرون کشیدن شیرابه گچ به منظور پرداخت نهایی استفاده می شود.