پروانه همزن

مقایسه

پروانه همزن

ابزار مارپیچی جهت ترکیب آب با گچ یا سیمان و تولید ملات