پروفیل گوشه

مقایسه

پروفیل گوشه
ابزاری که در گوشه های خارجی جهت جلوگیری از ضربه خوردن و ریزش گچ مورد استفاده قرار می گیرد.