اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک بــه ســقف کاذب دارای کــد حریــق، بایــد بــه نحـــوی باشـــد کـــه در صـــورت فروریـــزی دیـــوار بـــر اثـــر وقـــوع حریـــق، نیــروی اضافــه ای از ســوی دیــوار بــه ســقف وارد نشــود. در ایــن رابطــه راه حلهـــای زیـــر وجـــود دارد:

ســـاختار بـــا کـــد حریـــق از پاییـــن ســـقف کاذب:

در ایـــن حالـــت برای اتصال دیوار خشک به سقف کاذب، لایه هـــای پوششـــی دیـــوار نبایـــد بـــه رانـــر فوقانـــی متصـــل شـــوند. لیکـــن بایـــد تـــا ســـقف کاذب ادامـــه یافتـــه و کامـــلا بـــه آن بچســـبند و درزگیـــری شـــوند.

سـاختار با کد حریق از بالای سـقف کاذب/ سـاختار با کـد حریق از پاییـن و بـالای سـقف کاذب:

در این حالـت، دیـوار باید با اتصال کشـویی (بـا امـکان حرکـت حداقل 15 میلیمتـر) به سـقف کاذب متصل گردد.

اتصال دیوار به سقف کاذب (برای سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا)

اتصال دیوار به سقف کاذب (برای سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا)

در صورتـی کـه احتمـال بروز خیـز بیش از ۱٠ میلیمتر در سـقف سـازه ای وجـود داشـته باشـد، باید بـا جزئیات ویـژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل
اتصـال دیـوار به سـقف اجرا نمود. توجه شـود کـه در برخی جزئیـات، از رانر ویـژه بـا بال بلند اسـتفاده شـده که در این صورت، اسـتادها بایـد حداقل به
انـدازه خیز مـورد انتظـار، کوتاه تر بریده شـوند.

نکته فنی : در صورتـی کـه دیـوار جداکننـده دارای کـد حریـق باشـد، اتصـال آن بـه سـقف کاذب در صورتی مجاز بوده که سـقف کاذب دارای کـد حریـق معادل یا بیشـتر باشـد.

اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (برای ساختارهای دارای کد حریق و یا عایق صوتی)

فروش، طراحی و اجرای انواع سقف کاذب

شرکت آکس طرح و ساخت با بهره مندی از تیم حرفه ای و مجرب در زمینه اجرای انواع سقف کاذب و دیوار خشک کناف در خدمت شما عزیزان می باشد. علاوه بر طراحی و اجرا در زمینه فروش محصولات کناف نیز از سال 1380 با دریافت عاملیت و نمایندگی کناف در خدمت شما هستیم.

آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید