سقف کاذب مشبک کناف

سقف کاذب مشبک کناف

کاربر گرامی، در این مقاله می خواهیم اجزای سقف کاذب مشبک کناف همراه با ابزار، ادوات و مصالح تکمیلی را بررسی نماییم. به طور کلی اجزای سقف مشبک کناف شامل: تایل های سقفی، سازه های سپری، گیره تایل، وسایل و ابزار، ادوات اتصال، نوارها و مصالح تکمیلی می باشد.

اجزای سقف کاذب مشبک کناف

در ادامه با ما همراه باشید تا به شرح هریک از اجزای سقف کاذب مشبک کناف بپردازیم.

کناف ای ام اف (سقف کاذب مشبک کناف)

۱. تايلهای سقفی:

بـه طـور کلـی تايلهـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60 سـانتيمتر بـوده و بـه لحـاظ جنـس در دو نـوع گچـی و معدنـی، بـه ترتيـب توسـط شـرکتهای کنـاف و کنـاف ای.ام.اف توليـد و بـه بـازار عرضـه میگردنـد. تايلهـای معدنـی بـه صـورت پيـش رنـگ و تايلهای گچـی به صـورت پيش رنـگ، روکـشدار یـا بـدون روکش توليـد میشـوند. روکش تايلهـای گچی از جنـس پـی وی سـی (بـر روی تايل) و يـا آلومینيوم (بر پشـت تايل) میباشـد.

تایل سقفی بدون رنگ آميـزی

تايلهـای بـا روکـش پـی وی سـی و تایلهـای پيـش رنـگ شـده نيـازی بـه رنـگ آميـزی نداشـته و بديـن ترتيـب سـرعت کار بـالا مـيرود. در مکانهايی کـه احتمـال تعـرق و ريـزش آب بر پشـت تايل وجـود دارد برای نصب سقف کاذب مشبک کناف (ماننـد محل عبور لوله های تاسيسـاتی و مناطق شـرجی نظير شـمال يا جنوب کشـور)، تايلهای بـا روکش آلومينيوم اسـتفاده میشـوند. تايلهـای بدون روکـش، دارای قابليت رنـگ آميـزی بـوده و میتـوان بنـا به هـر سـليقه ای آنها را رنـگ نمود.
از نظـر خـواص صوتی، تايلهای سـقفی در دو نوع سـاده (فاقد خواص صوتی)و آکوسـتيک (جـاذب صـوت) توليـد ميشـود. تايلهـای آکوسـتيک غالبا در
فضاهایـی نظير سـينماها، آمفـي تئاترها، بانکها، فروشـگاههای بزرگ و دفاتر کار مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرنـد. تايلهـای آکوسـتيک در رده هـای جذب
صـوت مختلف و بـرای مصـارف گوناگون توليد میشـوند.

سازه های سپری (سقف کاذب مشبک کناف)

۲ .سازه های سپری:

سـازه های سقف کاذب مشبک کناف بـه صورت سـپری (T شـکل) بـوده و در سـه طول اسـتاندارد 3600 ،1200 و 600 ميليمتـر توليـد میشـوند. ويژگيهای شاخص سازه های اين ساختار شامل موارد زير است:

  • وجـود زبانه هـای اتصـال کشـويی (کليـک) در ابتـدا و انتهـای سـازه، کـه اجـرای زيرسـازی را سـريع و آسـان مينمايـد.
  • وجود شيارهای قائم در فواصل منظم بر روی جان سازه، که محل دقيق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمين مينمايد.
  • وجود سوراخهای مخصوص آويزگيری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مينمايد.
  • سـطح زيريـن بـال، کـه نمای سـازه اسـت، بـا يک لایه ورق پيـش رنگ شـده روکـش گردیده اسـت.

سـازه سپری T3600 (سقف کاذب مشبک کناف)سازه T3600 : اين سـازه، جزء اصلی زيرسـازی را تشـکيل داده و وظيفه انتقـال بـار سـقف کاذب را بـه آويز و در نتيجه سـقف اصلی به عهـده دارد.
سازه T1200 : اين سازه فرعی، سازه های T3600 را به يکديگر متصل ميکند.
و سازه T600 :  اين سازه فرعی، سازه های T1200 را به يکديگر متصل ميکند.

گيره تايل (سقف کاذب مشبک کناف)

۳. گيره تايل:

از ايـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تايلهـا در داخـل شـبکه سقف کاذب مشبک کناف اسـتفاده ميشـود. بـا اسـتفاده از ايـن قطعـه، تايلهـا در مواقـع تکان هـای شـديد زلزلــه و يــا زمانــی کــه در معــرض وزش و کــوران بادهــای شــديد قــرار میگيرنــد (بــه ويــژه تايلهــای ســبک)، در جــای خــود ثابــت مي ماننــد. گيره هـای تايـل در انـواع مختلـف و بـا توجـه بـه نـوع سـازه و ضخامـت تايــل توليــد میشــوند.

4. ادوات اتصال اجرای سقف کاذب مشبک

ادوات اتصال در نصب سقف کاذب مشبک کناف شامل: پیچهای اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)، پیچهای اتصال سازه به سازه کناف (LN-LB)، پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف (FN)، پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف (XTN)، پیچ و رول پلاک، مهار چکشی و مهارهای ويژه اعضای توخالی می باشد.

5. نوارها:

نوار درزگير کناف (سقف کاذب مشبک کناف)5.۱. نوار درزگير کناف: از نـوار درزگيـر کنـاف (مـش فایبـرگالس و کاغـذی) در نصب سقف کاذب مشبک کناف جهـت مسـلح کـردن محـل درز و جلوگيـری از ايجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده ميشـود. عـدم اسـتفاده از نـوار درزگیر، باعث بـه وجود آمدن تـرک در محل درزهای پنـل خواهد شـد.

نوار چسب جدا کننده کناف (fix-Trenn) (سقف کاذب مشبک کناف)
5.۲. نوار چسب جدا کننده کناف (fix-Trenn): زمانـی کـه دو سـاختار غيـر همجنـس بـه يکديگـر اتصـال يابنـد، بـه علت ايـن اختلاف، ترکـی نامنظـم و قابـل رؤيـت در فصل مشـترک آنهـا زمان نصب سقف کاذب مشبک کناف ايجاد ميشـود. بـرای جلوگيـری از ايجـاد چنيـن ترکهايـی، در محلهايـی کـه سـاختارهای کنـاف و بنايـی بـه يکديگر ميرسـند، از نوار چسـب جداکننده اسـتفاده ميشـود. بدين ترتيب در فصل مشـترک دو سـاختار، درزی مويين و نامحسـوس ايجـاد شـده و شـکل ظاهـری کار ارتقـا می يابـد. ايـن نـوار از جنـس کاغـذ روغنـی (به پهنـاي 5/6 سـانتيمتر) بوده که در پشـت آن، يک لایه چسـب (بـه پهنای 1 سـانتيمتر) وجـود دارد.

سازه (يا نوار) محافظ گوشه (bead Corner) (سقف کاذب مشبک کناف)
5.۳. سازه (يا نوار) محافظ گوشه (bead Corner): سـازه (يـا نـوار) محافظ گوشـه، در کنج هـای خارجـی ديوارهـا و محلهايی کـه در معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده ميشـود. کرنربيـد علاوه بـر ضربه گيـری، لبه هايـی گونيـا و يکنواخـت ايجـاد ميکنـد. کرنربيـد در دو نـوع فلـزی و کاغـذی عرضـه ميشـود.

نوار فوم (سقف کاذب مشبک کناف)
5.۴. نوار فوم: ایـن نـوار بیـن سـطح اتصال دیـوار با عناصـر پیرامونـی قرار گرفتـه و هدف اسـتفاده از آن، بهبـود عملکـرد صوتـی سـاختار میباشـد. این نـوار میتواند بـه صـورت یـک تکه باشـد و کل جـان رانر را پوشـش دهد یا بـه صورت دو ردیـف نـوار عایـق بـه عرض 15 میلـی متر، زیـر رانر قـرار گیرد.

مصالح تکمیلی اجرای سقف کاذب مشبک کناف

مصالح تکمیلی مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف شامل: چسب کاشی کناف، پرایمر زیر رنگ کناف (Tiefengrund)، بتونه درزگير کناف، ماستیک کناف، چسب پرلفيکس کناف و عایق رطوبتی کناف (عایق آبی) می باشد. برای آشنایی با ویژگی ها و کاربرد هر کدام از این مصالح، لطفا مقاله مصالح تکمیلی را مطالعه نمائید.

وسایل و ابزار اجرای سقف کاذب مشبک کناف

همانطور که می دانید علاوه بر موارد فوق برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف نیاز به وسایل و ابزاری چون: بولت کش، انبر پانچ، جـک نگهدارنـده پنـل، حمل کننده پنل و تعدادی دیگر از ابزارها می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد همه وسایل و ابزار مورد نیاز برای اجرای سقف مشبک کناف و خرید آنها با ما در ارتباط باشید.

آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید