0 آیتم - 0.00
0
 • محصولی در سبد نیست.
سیستم ساخت و ساز خشک

سیستم ساخت و ساز خشک

به طور کلی اجزای تشــکیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از صفحات روکش دار گچی یا مسلح سیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سرد نوردشده یا چوب، ادوات اتصال و مصالح درزگیری. این سیســتم روشــی برای ساخت جداکننده های غیرباربر، پوشش نازک‌کاری دیوار، سقف کاذب و سیستمهای محافظت در برابر حریق تیر و ستون و شریانهای تأسیســاتی با اســتفاده از اجزای پیش ساخته اســت که از قاب نگهدارنده و صفحه گچی نصب شده بر روی آن تشکیل میشــود.

در مواردی نیز به جای صفحه گچی از صفحات ســیمانی اســتفاده میشود. قاب نگهدارنده اصلی از سازه ها با مقطع C و U و L شکل سردنورد شده از جنس فولاد گالوانیزه و در برخی کشورها از مقاطع چهارتراش چوبی اســتفاده میشــود. قاب اصلی برای نصب و تثبیت صفحات گچی در نظر گرفته شده و هیچگونه نقش سازه ای در ساختمان ندارد. اتصال صفحات به قاب با استفاده از پیچ مخصوص صورت میگیرد و درز میان آنها به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل میگردد. این روش ساخت به عنوان سیستمی مدولار، امکان برنامه ریزی دقیق، اجرای سریع و صنعتی سازی را میسر مینماید.

انواع سیستم های ساخت و ساز خشک

انواع سیستم های ساخت و ساز خشک

مجموعه ساخت و ساز خشک شامل دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی، سقف‌های کاذب و پوشش‌های محافظ تیر و ستون می‌باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با هر کدام از اینها آشنا شوید.

دیوارهای جداکننده کی پلاس

دیوارهای جداکننده کی پلاسديوارهـای جداکننـده، ديوارهای غيرباربری هسـتند که برای تقسـيم فضاهای داخلی سـاختمان اسـتفاده ميشـوند. ايـن سـاختارها شـامل قابهای فولادی سـبک سـاخته شـده بـا مقاطـع U و C بوده کـه صفحات روکـشدار گچی در يـک يـا چنـد لايـه، بـه وسـيله پيـچ مخصـوص بـر روی آنهـا نصـب ميشـوند. درزهـای بیـن اين صفحـات به وسـيله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگيـری شـده و بدين ترتيب سـطحی يکپارچه حاصل ميشـود. سـطح به دسـت آمده، پس از آماده‌سـازی به وسیــله ماسـتیک دارای قابليت اجــرای رنــگ، کاغذ دیواری، کاشـی و پوشـشهای ديگـر ميباشـد. فضـای خالـی داخـل ديوار، امـکان اسـتفاده از انواع عايـق حرارتی و صوتـی را فراهم نمـوده و بدین ترتیـب امـکان انتخـاب و دسـتيابی بـه کميتهـای مرتبـط بـا فيزيـک سـاختمان (مانند عملکـرد صوتـی، عملکرد حرارتـی و رفتـار جـداره در برابر حریق) را ميسـر ميسـازد.

چرا سیستم ساخت و ساز خشک

چرا سیستم ساخت و ساز خشک؟

دلایل بسیاری در محبوبیت و فروش زیاد محصولات و سازه های ساخت و ساز خشک وجود دارد که در ادامه به موارد مهم آن اشاره می کنیم.

 • سبک سازی
 • سرعت و سهولت در اجرا
 • عملکرد لرزه ای مناسب
 • افزایش سطح مفید بنا
 • انعطاف معماری بسیار بالا
 • کاهش هزینه های سازه ای با توجه به کاهش بار مرده ساختمان
 • اطمینان از حصول کیفیت با توجه به امکان نظارت مرحلهای
 • دقت بالا در اجرا
 • دورریز کم مصالح در ساخت و ساز خشک
 • قابلیت ترمیم و تعویض آسان و سریع
 • دسترسی و تعمیرات آسان تأسیسات
 • اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی
 • حمل ونقل آسان و ارزان
 • امکان انتخاب و دستیابی به کمیته ای مرتبط با فیزیک ساختمان با حداقل مصرف مصالح (مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حریق)

استانداردها

محصـولات و سیسـتمها در تطابـق کامـل بـا اسـتانداردها و تائیدیه‌هـای فنی داخلـی نظیر (اسـتاندارد ملی، گواهینامـه و تائیدیه فنـی مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی) و اسـتانداردهای بیـن المللـی نظیـر (EN ،DIN ،NF ،ASTM ،BS ،JIS ،TS) تولیـد و ارائـه میگردنـد. ایـن اسـتانداردها و گواهینامه‌هـا در صورت درخواسـت مشـتریان محتـرم قابـل ارائـه بـوده و یا از طریق وب سـایت شـرکت کی پلاس پارس نیز قابل دسـترس میباشـد.

کاربرد محصولات ساخت و ساز خشک

مزایـای بیشـمار سیسـتمهای ساخت و ساز خشک سبب شـده که امـروزه این سیسـتمها به صـورت گسـترده در پروژههـای مختلف مورد اسـتفاده قـرار گرفته و جایگزیـن روشهـای منسـوخ بنایـی گـردد. از ایـن سیسـتمها میتـوان در پروژههایـی با انـواع کاربریهـای ذیل اسـتفاده نمود:

 •  ساختمانهای مسکونی
 • ساختمانهای تجاری – اداری
 • ساختمانهای درمانی
 •  ساختمانهای آموزشی
 •  ساختمانهای عمومی و چند منظوره
 • سایر کاربریهای موجود

نکات فنی در اجرای سیستم ساخت و ساز خشک

برای اجرای صحیح و اصولی مصالح ساختمانی به‌کار‌رفته در سیستم ساخت و ساز خشک به موارد زیر توجه کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.

 • نکات فنی در اجرای سیستم ساخت و ساز خشکصفحــات روکشـدار گچـــی در دیوارهای جداکننده باید تا سـقف اصلی امتـداد پیـدا کننـد. عـدم رعایـت این نکتـه سبب ایجـاد ضعف در ایسـتایی دیـوار، عـدم دسـتیابی به کـد حریق، کاهـش عایق‌بنـدی صوتـی در دیوار، انتشـار بـو و عوامـل بیمـاری‌زا و نیـز دودبنـد نبودن فضـا و پرت حرارتــی میشـود. در صورتـی کـه بـه هـر دلیـل صفحـات تـا زیـر سـقف امتـداد نمی‌یابنـد میبایسـت بـا کمـک پروفیلهـای فلـزی (نـورد گـرم) قاب‌بندی لازم بـرای اتصـال رانـر بالایـی دیـوار تامیـن شـده و سـازه دیـوار و پنلهـا فقـط تـا ارتفـاع مـورد نظر امتـداد یابنـد. فضای داخلـی دیوارهای سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک میبایسـت به وسـیله سـازه‌های رانر و اسـتاد کامل محصور شـده باشـند.
 • قبـل از نصـب اسـتادهای ابتـدا و انتهـای دیـوار، رانـر سـقف و کـف و بـه طـور کلـی در هـر بخشـی از سـازه کـه در تمـاس بـا سـطوح فلزی، بتنـی یـا مصالـح بنایـی میباشـد میبایسـت یـک لایـه نـوار فـوم عایـق (یـا دو ردیـف خمیـر درزبنـد) بـر روی جـان آنهـا اجرا شـود. ایـن امر در مـورد سـازه تـراز سـقف کاذب نیـز بایـد در نظـر گرفتـه شـود.
 • بـا توجـه بـه اهمیـت پروژه‌هـای بیمارسـتانی و نیـاز بـه خدمـت رسـانی بلافاصلـه پـس از وقـوع لـرزه، توصیه میگـردد سـاختارهای دیـوار جداکننده از نـوع اتصال کشـویی لغزان باشـد. همچنیـن در سـقفهای کاذب از مهاربند جانبی اسـتفاده شـود.
 • بـرای بدسـت آوردن حداکثـر عایق‌بنـدی صوتـی یـا دسـتیابی بـه کـد حریـق، درزگیـری سـطح وکلیـه درزهـای نفـوذی الزامـی میباشـد و در
  دیوارهـای دو لایـه نیـز درزگیـری لایـه زیریـن (بـدون اسـتفاده از نـوار درزگیـر) ضروری اسـت.
 • در سـاختارهای دارای کـد حریـق درزبنـدی بسـیار اهمیـت دارد. کلیـه منافـذ و راههـای عبـور آتـش بایـد بطـور کامـل پـر شـوند، بـه نحـوی کـه
  سـاختاری یکپارچـه و نفـوذ ناپذیـر ایجـاد شـود. بـه طـور مثـال حدفاصـل لبـه پایینـی پنـل دیـوار بـا کف نیـز میبایسـت به وسـیله چسـب گچی پنل درزبنـدی شـود. محـل اتصال سـقف کاذب به عناصـر پیرامونی بایـد با بتونه درزگیـر کاملا پر شـود، به نحـوی که هیچ روزنـه‌ای برای نفـوذ حریق وجود نداشـته باشـد. توجه شـود خمیر درزبنـدی که برای صدابنــدی بـکار میرود بایـد حداقـل از مصالـح نـوع 2B بـوده و بـه ضخامـت حداقـل 5 میلیمتـر توسـط بتونـه درزگیـر کامل پوشـانده شـود.
5/5 - (14 امتیاز)
Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

تیم فنی آکس کناف متشکل از طراح، برنامه نویس، تأمین محتوا و ادمین سئو در راستای اطلاع رسانی به مشتریان هلدینگ ساختمانی آکس فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است.

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید