در حال بارگذاری لوگو
سیستم ساخت و ساز خشک چیست؟

سیستم ساخت و ساز خشک چیست؟

به طور کلی اجزای تشــکیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از صفحات روکش دار گچی یا مسلح سیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سرد نوردشده یا چوب، ادوات اتصال و مصالح درزگیری. این سیســتم روشــی برای ساخت جداکننده های غیرباربر، پوشش نازک‌کاری دیوار، سقف کاذب و سیستمهای محافظت در برابر حریق تیر و ستون و شریانهای تأسیســاتی با اســتفاده از اجزای پیش ساخته اســت که از قاب نگهدارنده و صفحه گچی نصب شده بر روی آن تشکیل میشــود.

در مواردی نیز به جای صفحه گچی از صفحات ســیمانی اســتفاده میشود. قاب نگهدارنده اصلی از سازه ها با مقطع C و U و L شکل سردنورد شده از جنس فولاد گالوانیزه و در برخی کشورها از مقاطع چهارتراش چوبی اســتفاده میشــود. قاب اصلی برای نصب و تثبیت صفحات گچی در نظر گرفته شده و هیچگونه نقش سازه ای در ساختمان ندارد. اتصال صفحات به قاب با استفاده از پیچ مخصوص صورت میگیرد و درز میان آنها به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل میگردد. این روش ساخت به عنوان سیستمی مدولار، امکان برنامه ریزی دقیق، اجرای سریع و صنعتی سازی را میسر مینماید.

چرا سیستم ساخت و ساز خشک

چرا سیستم ساخت و ساز خشک

دلایل بسیاری در محبوبیت و فروش زیاد محصولات و سازه های ساخت و ساز خشک وجود دارد که در ادامه به موارد مهم آن اشاره می کنیم.

 • سبک سازی
 • سرعت و سهولت در اجرا
 • عملکرد لرزه ای مناسب
 • افزایش سطح مفید بنا
 • انعطاف معماری بسیار بالا
 • کاهش هزینه های سازه ای با توجه به کاهش بار مرده ساختمان
 • اطمینان از حصول کیفیت با توجه به امکان نظارت مرحلهای
 • دقت بالا در اجرا
 • دورریز کم مصالح در ساخت و ساز خشک
 • قابلیت ترمیم و تعویض آسان و سریع
 • دسترسی و تعمیرات آسان تأسیسات
 • اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی
 • حمل ونقل آسان و ارزان
 • امکان انتخاب و دستیابی به کمیته ای مرتبط با فیزیک ساختمان با حداقل مصرف مصالح (مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حریق)

استانداردها

محصـولات و سیسـتمها در تطابـق کامـل بـا اسـتانداردها و تائیدیه‌هـای فنی داخلـی نظیر (اسـتاندارد ملی، گواهینامـه و تائیدیه فنـی مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی) و اسـتانداردهای بیـن المللـی نظیـر (EN ،DIN ،NF ،ASTM ،BS ،JIS ،TS) تولیـد و ارائـه میگردنـد. ایـن اسـتانداردها و گواهینامه‌هـا در صورت درخواسـت مشـتریان محتـرم قابـل ارائـه بـوده و یا از طریق وب سـایت شـرکت کی پلاس پارس نیز قابل دسـترس میباشـد.

کاربرد محصولات ساخت و ساز خشک

مزایـای بیشـمار سیسـتمهای ساخت و ساز خشک سبب شـده که امـروزه این سیسـتمها به صـورت گسـترده در پروژههـای مختلف مورد اسـتفاده قـرار گرفته و جایگزیـن روشهـای منسـوخ بنایـی گـردد. از ایـن سیسـتمها میتـوان در پروژههایـی با انـواع کاربریهـای ذیل اسـتفاده نمود:

 •  ساختمانهای مسکونی
 • ساختمانهای تجاری – اداری
 • ساختمانهای درمانی
 •  ساختمانهای آموزشی
 •  ساختمانهای عمومی و چند منظوره
 • سایر کاربریهای موجود

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید