0 آیتم - 0.00
0
  • محصولی در سبد نیست.
نحوه اجرای باکس کناف

نحوه اجرای باکس کناف

در این مقاله نحوه اجرای باکس کناف و فناوری صفحات شیاردار کناف را همراه با تصویر و فیلم برایتان شرح می دهیم. بـــا اســـتفاده از دســـتگاه مخصـــوص، صفحـــات گچـــی از یـــک ســـمت تحـــت زوايـــای 30 تـــا 120 درجـــه شـــیار زده میشـــوند. سپس بـــا اســـتفاده از چســـب مناســـب (نظيـــر چســـب چـــوب)، صفحـــات گچـــی را ميتـــوان بـــه ســـطوحی بـــا شکســـتهای ظريـــف و زيبـــا و بـــا وزن بســـيار کـــم تبديـــل کـــرد. بـــا اســـتفاده از ايـــن فنـــاوری، ميتـــوان پيچيـــده تريـــن طرحهـــای معمـــاری را بـــا دقـــت، ســـرعت و کيفيـــت بـــالا اجــرا نمــود. در این صورت عملا کار بــا صفحــات گچـــی بــه يــک کار هنـــری ارتقـــاء میيابـــد. اشـــکال بدســـت آمـــده بـــا يـــک زيرســـازی ســـاده فلـــزی و يـــا در مـــواردی بـــدون زيرســـازی، در جـــای خـــود نصـــب ميشـــوند.

اجرای باکس کناف چه فایده ای دارد؟

از ويژگی هـــای ايـــن فنـــاوری، حـــذف نـــوار درزگیـــر در مرحلـــه بتونـــه کاری و در نتیجـــه ارتقـــاء کیفیـــت کار تمـــام شـــده ميباشـــد. در ايـــن مقاله، نمونه هايـــی از کار بـــا صفحـــات شـــیار خـــورده کنـــاف و جزئیـــات اجرایـــی انـــواع باکـــس های متـــداول کناف ارائـــه شـــده اســـت.

نکته فنی: در اجـرای باکس هـای کناف با ارتفاع کمتر از 60 سـانتیمتر و عمق کمتر از 50 سـانتیمتر، سـازه گذاری لازم نبوده مگر آن که به لحاظ اجرایی ضرورت داشـته باشد.

اجرای باکس کناف

مهارت و تخصص در اجرا

همانقدر که اجرای محصولات کناف آسان و سریع می باشد، به همان اندازه نیاز به مهارت و تخصص دارد. با اجرای اصولی باکس های کناف علاوه بر زیبایی، دوام و استحکام آن نیز ضمانت می گردد. کارشناسان اجرایی آکس طرح و ساخت با سالها تجربه و مهارت فنی بالا در خدمت شما عزیزان هستند. برای بهره مندی از مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه با کارشناسان خود در آکس طرح و ساخت تماس بگیرید.

Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

تیم فنی آکس کناف متشکل از طراح، برنامه نویس، تأمین محتوا و ادمین سئو در راستای اطلاع رسانی به مشتریان هلدینگ ساختمانی آکس فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است.

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید