پنل کناف ضد حریق

پنل کناف ضد حریق

يکــی از نقــاط ضعــف مهــم ســازه های فــولادی، مقاومــت کــم آنهــا در برابــر حريــق بــوده، بــه طــوری کــه در زمــان کوتاهــی پــس از وقــوع حريـق، ممکـن اسـت دچـار ناپايـداری و فروپاشـی کامـل شـوند. مطابـق بـا مقـررات و اسـتانداردها، سـازه های فـولادی بايـد بـرای مـدت زمـان معينــی در مقابــل حريــق مقــاوم ســازی شــوند. يکــی از کاربردهــای پنل کناف ضد حریق (FR يـا GKF) و صفحـات مقـاوم در برابـر حريـق و رطوبـت کنـاف (FM يـا GKFI)، حفاظـت سـازه های فــولادی از طريــق پوشــش تيرهــا و ســتونها اســت.

برای خرید پنل های کناف ضدحریق و صفحات گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت با کارشناسان خود در شرکت آکس طرح و ساخت تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه بهره مند شوید.

زیرسازی پنل کناف ضد حریق

در ايــن ســاختار، يـک زيرسـازی فلـزی سـبک در پيرامـون تيرهـا و سـتونها اجـرا شـده کــه صفحــات گچــی بــر روی ايــن زيرســازی نصــب ميشــوند. بديــن ترتيــب پوششــی از صفحــات مقــاوم در برابــر حريــق، اجــزای ســازه ای را احاطــه نمــوده و از ايــن طريــق ســازه در برابــر حريــق محافظــت ميشــود. بــا اســتفاده از ايــن روش ميتــوان پوشــشهای بــا رده مقاومتــی تــا 120 دقيقــه بــرای تيرهــا و 180 دقيقــه بــرای ســتونها ايجــاد نمــود.

مزایای پنل کناف ضدحریق

مزایای پنل کناف ضدحریق

مزيــت پنل کناف ضد حریق ، ســاختار حفاظتــی، ســرعت، ســهولت و ارزانــی آن نســبت بــه ســاير روشــها (نظيــر پوشــشهای بتنــی) اســت. بـا اسـتفاده از ايـن نـوع روش، نـازک کاری اجـزای سـازه ای نيـز تأميـن گرديـده کـه ايـن امـر، صرفـه اقتصـادی و تسـريع در عمليـات اجرايـی را بـه همـراه خواهـد داشـت.

5/5 - (7 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید