نکات فنی زیرسازی سقف کاذب

نکات فنی زیرسازی سقف کاذب

قبــل از اجــرای زیرسازی سقف کاذب کناف ، بايــد فاصلــه آويزهــا، فاصلــه ســازه های باربــر و فاصلــه ســازه های پنــل خــور بــر اســاس نــوع پوشــش کاری، رده وزنــی ســقف کاذب و نــوع مقاومـت در برابــر حريــق (در صــورت اجــرای ســاختارهای دارای کــد حريــق) و از طريــق جــداول منــدرج در ذیل اســتخراج ميشــود. فاصلـه اوليـن عامـل اتصـال از انتهای سـازه تـراز نبايد از 10 سـانتيمتر بيشـتر باشد.

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

1- فاصلـه اوليـن عامـل اتصـال از انتهای سـازه تـراز نبايد از 10 سـانتيمتر بيشـتر باشد.

2- بـرای اتصال سـازه تراز به ديوار خشـک میتـوان از پيچ TN یـا FN اسـتفاده نمـود (پیچهـا به اسـتادها متصل میگردنـد). در صورتـی کـه زیرسازی سقف کاذب در محـل اتصال وجـود نداشـته باشـد، میتوان قبـل از پنل گـذاری، یک نوار تسـمه فـولادی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامت 6/0 میلیمتـر را بـه صورت سراسـری در تـراز مورد نظر بـه وسـیله پانـچ یا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا زیرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ایجـاد گردد.

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

اتصال پنل به زیرسازی

3- درصـورت بنايـی بـودن ديـوار پيرامونی، سـازه تراز پس از نـازک کاری و بـر روی پوشـش نهايـی گچ ديـوار اجرا ميشـود. همچنيـن، بايد نوار چسـب جداکننـده در حد فاصـل سـازه تـراز و ديـوار قـرار گيـرد. درصـورت نيـاز بـه ايجـاد خـط سـايه در فصل مشـترک ديوار و سـقف (بـه ويـژه در ديوارهـای بـا پوشـش کاشـی يـا سـنگ) میتـوان پنـل را بـا فاصلـه از دیـوار اجـرا نمـود و لبـه آن را بـه وسـیله جـی بیـد پوشـش داد. در ايـن صورت اسـتفاده از نـوار چسـب جداکننـده برای زیرسازی سقف کاذب لازم نخواهـد بـود. بـرای اتصـال نبشـی بـه دیـوار بنایـی اسـتفاده از پیـچ درای وال مجـاز نمیباشـد.

https://axknauf.ir/wp-content/uploads/2022/08/zirsazi1.jpg

اتصال به دیوار بنایی با خط سایه

4- در زیرسازی سقف کاذب لبه هـای باربـر، نشـيمن  گاه سـازه های پنـل خـور يـا باربـر بـر روی بـال سـازه تـراز بايـد حداقـل 20 ميليمتر باشد.

5- در لبه های غير باربر، حداکثر کنسـول در سـازه CD60 15 سـانتيمتر، در سـازه F47 10 سـانتيمتر و در پنـل گچی 10 سـانتيمتر اسـت.

6- در لبه هـای غيـر باربـر، بکارگيـری سـازه تـراز اختيـاری اسـت؛ ليکـن نصـب آن اجـرای سـقف را آسـان تـر مینمايـد. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصيه میشـود صفحـات در حاشـيه کار بـه آن پيـچ شـوند.

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

اتصال به دیوار پوششی با خط سایه

7- بـرای باربـر نمودن سـازه تـراز در محـل اتصال بـه دیوار خشـک یا حاشـیه های باکس در زیرسازی سقف کاذب اسـتفاده از سـازه UD28 بـا اتصـال بـه  سـازه های عمـودی در فواصـل حداکثـر ۶٠ سـانتیمتر پیشـنهاد میگـردد.

8- نصـب سـازه تراز در سـقفهای کاذبی کـه دارای عملکرد صوتـی و يـا کـد حريـق هسـتند الزامـی اسـت. (چـه در لبه هـای باربـر و چـه در لبه هـای غيـر باربر).

9- در صـورت نيـاز بـه عايق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصب سـازه تـراز، دو رديـف خمير درزبند کنـاف بر جان آن اجـرا ميشـود. عـدم رعايـت جزئيـات اخيـر، سـهم زيـادی در نقصـان عملکـرد صوتـی سـاختار در زیرسازی سقف کاذب خواهد داشـت.

اجرای زیرسازی سقف کاذب

در ویدئوی زیر می توانید نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب کناف را مشاهده کنید. به صورت کلی می توان گفت که اجرای سقف کاذب از نظر زمان و هزینه بسیار مقرون به صرفه تر از روشهای سنتی است. مجموعه آکس در زمینه فروش و اجرای انواع سقف کاذب و سقف کناف در خدمت شما مشتریان محترم می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید