تراز ۲ متری

مقایسه

تراز ۲ متری

ابزاری که جهت شاقول کردن کروم ها استفاده می شود.