گلوله اسفنجی

مقایسه
گلوله اسفنجیطرح سقف برای اتاق خواب نوجوانسقف مدرن برای اتاق خواب نوجوانسقف کاذب کناف برای اتاق خواب دختر

گلوله اسفنجی

ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش