ساختار سقف کاذب کناف

ساختار سقف کاذب کناف

همانطور که می دانید کناف جزء سیستم ساخت و ساز خشک محسوب می گردد. اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از: صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از این اجـزا میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب و سیسـتمهای محافظـت در برابر حریـق تیـر و سـتون و شـریانهای تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

انواع ساختار سقف کاذب کناف

ســـقف های کاذب کنـــاف ســـاختارهای ســـبکی هســـتند کـــه بـــه واســـطه توليـــد صنعتـــی، دارای مشـــخصات فنـــی اســـتاندارد می باشد. از این رو جايگزيـــن بســـيار مناســـبی بـــرای ســـقفهای کاذب غيـــر اســـتاندارد ســـاخته شـــده بـــا رابيتـــس و گـــچ ميباشـــند. ايـــن ســـاختارها بطـــور کلـــی بـــه انـــواع یکپارچـــه و مشـــبک تقســـیم بنـــدی میشـــوند.

سقف‌ کاذب یکپارچه کناف

سقف‌ کاذب یکپارچه کناف

ساختار سقف کاذب یکپارچه کناف

ساختار سقف یکپارچه کناف شـامل زيرسـازی سـبک فولادی معلق سـاخته شـده با مقاطع U ،L و C بوده کـه صفحـات روکـشدار گچـی در يـک يـا دو لايـه، به وسـيله پيـچ مخصوص بـر روی آنهـا نصـب ميشـوند. درزهـای ميـان ايـن صفحـات به وسـيله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگيری شـده و بدين ترتيب سـطحی يکپارچـه و بدون درز حاصل ميشـود. سـطح بدسـت آمـده قابليت اجـرای رنگ و پوشـشهای ديگر را خواهـد داشـت. فضـای خالـی پشـت سـقف کناف، امـکان اسـتفاده از انـواع عايقهـای حرارتـی و صوتـی را فراهـم نموده و عبور و دسترسـی به تأسيسـات الکتريکـی و مکانيکی را ميسـر ميسـازد.

سقف کاذب مشبک کناف

سقف کاذب مشبک کناف

سقف کاذب مشبک کناف

ساختار سقف کاذب کناف مشبک از شـبکه سـازه های سـپری (T شـکل) و تايلهای سقفی تشـکيل می شوند. شـبکه مذکـور بـه وسـيله آويزهـای قابـل تنظيـم، بـه سـقف اصلـی متصل گرديـده و تايلهـا بـه صـورت وزنی درون اين شـبکه قـرار می گيرنـد. فضای خالـی پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از لايـه عايـق را فراهـم نمـوده و بديـن ترتيـب ميتـوان بـه مشـخصات عملکـردی نظيـر جـذب صـوت بـالا دسـت يافـت. ويژگيهـای مثبـت فـراوان ايـن نـوع سـقف کاذب باعث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـای اداری، تجـاری، درمانـی و آموزشی شـده اسـت. ايـن نـوع سـقف را ميتـوان به تنهايـی يـا در ترکيب با سـقف کاذب يکپارچـه کنـاف اجـرا نمود.

اجرای سقف کاذب یکپارچه و مشبک کناف

شرکت آکس طرح و ساخت دارای نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر با مدرک مدیرفنی از شرکت کناف ایران (کی پلاس) در خدمت شما مشتریان محترم می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

5/5 - (2 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید