انواع سازه کی پلاس

انواع سازه کی پلاس

انواع سازه‌ کی پلاس سرد نورد شده از جنس فولاد گالوانیزه هستند که برای قاب نگهدارنده اصلی به کار می روند. از قاب نگهدارنده و صفحات گچی کی‌پلاس برای نصب سقف کاذب کی پلاس و اجرای دیوار خشک استفاده می کنند. قاب اصلی برای نصب و تثبیت صفحات گچی در نظر گرفته شده و هیچگونه نقش سازه‌ای در ساختمان ندارد. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع سازه های کی‌پلاس آشنا شوید.

سازه CW/C (استاد)

سازه CW/C استاد سازه استاد، جزء عمودی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل میدهد. این سازه ها به صورت قائم و در فواصل 30، 40 یا 60 سانتیمتر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیرسازی برای نصب پنلها عمل مینمایند. مقطع این پروفیل C شکل بوده و در انـدازه های 50، 70، 75 و 100 میلیمتر (عرض جان) و در دو نوع براساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه میشود.

سازه UW/U (رانر) کی پلاس

سازه UW/U رانر سازه رانر، جزء افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل میدهد. این سازه در کف و سقف اجرا شده و به عنوان هادی استادها عمل مینماید. به علاوه، از این سازه در بخشهای افقی بازشوها نیز استفاده میشود. مقطع این پروفیل U شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد (50، 70، 75 و 100 میلیمتر) و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه میشود.

سازه UA کی پلاس

سازه UAاین پروفیل میتواند به عنوان جزء عمودی یا افقی در ساختار دیوار خشک استفاده شود. سازه مذکور به طور معمول اطراف درهای با وزن بالای 25 کیلوگرم بر مترمربع، بازشوهای سنگین با ابعاد بزرگ و نامتعارف در نمای ساختمان و در اجرای دیوارک کاربرد دارد. سازه UA کی پلاس توسط نبشی مخصوص به رانر کف و سقف متصل میشود.

سازه پشتیبان (60SP)

از این سازه جهت نصب لوله های آب سرد و گرم و فاضلاب، رادیاتورها و سایر بارهای طره ای که وزن آنها باید به استادهای مجاور منتقل شود، استفاده میشود.

قطعه اتصال پشتیبان (47SC)

با استفاده از این قطعه اتصال در ترکیب با سازه 47F، میتوان سازه پشتیبان جهت نصب قوطیهای برق فلزی تامین نمود.

سازه زیرسازی سقفی

اين سازه جزء اصلی زيرسازی سقفهای کاذب 112D را تشکيل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پنل خور و یا هر دو آنها عمل میکند. مقطع اين سازه کی پلاس C شکل بوده و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF با نامهای 60CD و 47F توليد و عرضه ميشود. سازه های مذکور در ساختار دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه نیز کاربرد دارند.

سازه تراز سقف یکپارچه

اين سازه کی پلاس در فصل مشترک ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز سقف را مشخص میکند. همچنين، اين سازه ميتواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشيه سقف عمل نمايد و يا به عنوان يک عضو الزامی در ساختارهای دارای عايق بندی صوتی يا دارای کد حريق نيز به کار گرفته شود.
علاوه بر کاربردهای مذکور، از اين سازه جهت زيرسازی در محل شکستهای سقف نيز استفاده ميشود. سازه تراز در دو نوع با نامهای 28UD (با مقطع ناودانی) و 25L (با مقطع نبشی) توليد و عرضه ميشود.

سازه محافظ گوشه (bead Corner)

سازه محافظ گوشه کی پلاس ، در کنجهای خارجی دیوارها و محلهایی که در معرض ضربه هستند، استفاده شده و علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا و یکنواخت ایجاد مینماید.

سازه محافظ لبه (bead-J)

از این سازه جهت ایجاد لبه های صاف و یکنواخت در انتهای آزاد پنلهای گچی استفاده میشود. سازه لبه علاوه بر ایجاد لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد پنلها نیز محافظت مینماید.

سازه درز انقطاع کی پلاس

از این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در دیوارها و سقفهای پیوسته با طول زیاد، استفاده میشود. سازه های درز انقطاع در اقسام مختلف برای انواع کاربردها تولید میشوند.

سازه های سپری سقفهای مشبک (T پروفیلها)

از ایـن سـازه های کی پلاس بـرای اجـرای انـواع سـقفهای کاذب مشـبک اسـتفاده میشـود. پروفیلهـای کلیـک بـه صـورت سـپری (T شـکل) بـوده و در 3 طـول اسـتاندارد 3600، 1200، 600 میلیمتـر تولیـد میشـوند. جنـس ایـن سـازه ها ورق گالوانیـزه میباشـد. در حـال حاضـر ایـن پروفیلهـا بـه رنـگ (سـطح بیرونـی) سـفید تولیـد میشـوند. سـایر رنگهـا بنـا بـه سـفارش مشـتری و حجـم درخواسـت قابـل تولیـد اسـت.

خرید سازه کی پلاس از نمایندگی

برای خرید سازه ها از نمایندگی کی پلاس با کارشناسان خود در شرکت آکس طرح و ساخت تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه بهره مند شوید.

5/5 - (4 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید