سازه گذاری سقف کاذب

سازه گذاری سقف کاذب

سازه گذاری سقف کاذب به چهار صورت سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه، سقف کناف با سازه گذاری يک طرفه، سقف خود ایستا و سقف مشبک با سازه کناف صورت می گیرد.

سقف کاذب با سازه گذاری دوطرفه

سقف کاذب با سازه گذاری دوطرفه

سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه :

ســـاختار ايـــن ســـقف شـــامل يـــک زيرســـازی فـــولادی ســـبک بـــا قرار گیری سازه در دو جهـــت (بـــه صـــورت متعامـــد) بـــوده  کـــه پنلهـــا در يـــک يـــا دو لایه بـــر روی آن نصـــب ميشـــوند. بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد بـــالای این نوع ســـقف کاذب، میتـــوان از ايـــن ســـقف کاذب در بســـياری از فضاهـــا و در طرحهـــای تزئينـــی متنـــوع و زيبـــا اســـتفاده نمـــود.

سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه

سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه

سقف کاذب با سازه گذاری يک طرفه

سـاختار ايـن سـقف شـامل يـک زيرسـازی فولادی سـبک بـا قرار گیری سازه در يـک جهـت بـوده کـه پنلهـا در يـک يـا دو لایه بـر روی آن نصـب
ميشـوند. زمانـی کـه يـک سـقف کاذب بـا سـرعت اجرايـی بـالا و حداقـل مصالـح و هزينـه مـد نظـر باشـد، این نوع سـقف کاذب کنـاف گزينـه
بسـيار مناسـبی خواهـد بـود. بـه لحاظ اجرايـی، توصيه میشـود کـه از اين نـوع سـقف کاذب بـا در نظـر گرفتـن شـرايط زيـر اسـتفاده شـود:

  • سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع
  • دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
  • ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتيمتر
  • سقف کاذب ساده و فاقد شکست

يـک نمونـه از کاربردهـای اين نوع سـقف کاذب، در سـقفهای تيرچه بلوک بـا بلوکهـای پلـی اسـتايرنی در واحدهای مسـکونی اسـت، که ارتفـاع آويز
در آن معمـولا کـم بـوده و سـقف کاذب در يـک سـطح محـدود و فاقـد شکسـت اجرا ميشـود.

سقف زیر سقف یکپارچه

سازه سقف یکپارچه

سقف زیر سقف یکپارچه

ایـــن نـــوع ســـقف، ترکیبـــی از یـــک ســـقف یکپارچـــه با قرار گیری سازه در دو جهت بـــه عنـــوان اســـاس کار (ســـقف زیریـــن) و ســـقف دومـــی کـــه مجـــددا میتوانـــد از نـــوع یکپارچـــه یـــا مشـــبک باشـــد، تشـــکیل شـــده اســـت. معمـــولا زمانیکـــه الزاماتـــی نظیـــر مقاومـــت در برابـــر حریـــق، عایـــق ً در یـــک ســـقف وجـــود صوتـــی بـــالا و یـــا طرحهـــای دکوراتیـــو توامـــا داشـــته باشـــد، پیشـــنهاد میگـــردد از ســـاختار ســـقف زیـــر ســـقف یکپارچـــه اســـتفاده شـــود.

سقف کاذب خود ایستا

در زیرسـازی ایـن سـاختار از سـازه های اسـتاد تـک و دوتایـی اسـتفاده میشـود. بـرای پوشـش کاری میتـوان از پنلهای بـا ضخامـت 5/12 ،18 و
5/12×2 میلیمتـر اسـتفاده نمـود و بـه کارگیـری لایه عایق بـا وزن حداکثر 5 کیلوگـرم بـر مترمربـع مجـاز میباشـد. ایـــن ســـاختار دارای انـــواع مختلفـــی بـــوده و زمانـــی مـــورد اســـتفاده ‌‌قـــرار میگیرد کـــه بـــه دلیـــل حجـــم تاسیســـات و یـــا عـــدم اطمینـــان از اســـتحکام ســـقف اصلـــی (ســـازه ای)، امـــکان آویزگیـــری از آن ســـقف وجـــود نداشـــته باشـــد.

سقف زیر سقف خود ایستا

ایـن نـوع سـقف، ترکیبـی از یـک سـقف خـود ایسـتا بـه عنـوان اسـاس کار (سـقف زیریـن) و سـقف دومـی کـه مجـددا میتوانـد از نـوع
یکپارچـه یـا مشـبک باشـد، تشـکیل شـده اسـت. معمـولا زمانیکـه بـه دلیـل حجـم تاسیسـات پشـت سـقف امـکان اجـرای سـقف یکپارچـه وجود نداشـته باشـد و نیـز الزاماتـی نظیر مقاومـت در برابر حریـق، عایـق صوتـی بـالا و یـا طـرح هـای دکوراتیـو توامـا در یـک سـقف وجـود داشـته باشـد، پیشـنهاد میگـردد از سـاختار سـقف زیر سـقف خود ایسـتا اسـتفاده شود.

اجرای انواع سقف کاذب

شرکت آکس طرح و ساخت مفتخر است در زمینه فروش و اجرای انواع سقف کاذب در خدمت شما مشتریان گرامی باشد. با کارشناسان خود در آکس طرح و ساخت تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید