سقف قوسی کی پلاس

سقف قوسی کی پلاس

محصولات شرکت کی پلاس پارس ویژگی‌ها و مزایای زیادی دارند و روز به روز بر خریداران و طرفداران آن افزوده می‌شود. از قابلیت‌های ویژه سقف کاذب کی پلاس علاوه بر اجرای سقف یکپارچه و مشبک، طراحی و اجرا به صورت قوسی، گنبدی و کمانی (آرک) می‌باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با مدلهای مختلف اجرای سقف قوسی کی پلاس آشنا شوید.

طراحی سقف قوسی کی پلاس به روش خشک

طراحی سقف قوسی کی پلاس به روش خشک

از ايـن روش بـرای اجـرای قوس‌هـای بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده ميشـود. در ايـن روش، قـوس بـه دسـت آمـده تابـع شـکل زيرسـازی خواهـد بـود. بـرای پوشـش‌کاری، صفحـات گچـی بـا فشـار و بـه تدریـج بـر روی زيرسـازی خـم شـده و بـه وسـيله پيـچ TN، بـر روی سـازه‌ها متصـل و محکـم ميگردنـد.

شرکت آکس طرح و ساخت نماینده رسمی کی پلاس در زمینه فروش، طراحی و اجرای انواع مدلهای ساده، یکپارچه و قوسی سقف کاذب کی پلاس در خدمت شما مشتریان محترم می‌باشد.

اجرای سقف قوسی به روش تر

در ايـــن روش، از يـــک قالـــب مخصـــوص (مطابـــق شـــکل) اســـتفاده ميشـــود و ميتـــوان قوس‌هـــای بـــا شـــعاع کوچکتـــری  نســـبت بـــه روش خشـــک ايجـــاد نمـــود. بـــراي ايـــن منظـــور مراحـــل زيـــر انجـــام ميشـــود:
1- صفحـــه گچـــی را بـــر روی يـــک شاســـی ســـاخته شـــده از ســـازه‌های ســـبک فـــولادی (يـــا مشـــابه) بـــه نحـــوی قـــرار داده کـــه ســـطحی کـــه قـــرار اســـت در معـــرض فشـــار قـــرار گيـــرد، رو بـــه بـــالا باشـــد.
ابعـــاد شاســـی مذکـــور بايـــد بـــه گونـــه‌ای باشـــد کـــه لبه‌هـــای صفحـــه از آن بيـــرون بزنـــد؛ بديـــن ترتيـــب لبه‌هـــا آزاد بـــوده و آب اضافـــه از لبه‌هـــا ســـرريز ميشـــود.
2- بـــا اســـتفاده از غلطـــک ســـوزنی، کاغـــذ روکـــش ســـطحی کـــه قـــرار اســـت در معـــرض فشـــار قـــرار گيـــرد حفـــره‌‌دار ميشـــود (حرکـــت غلطـــک بايـــد در دو جهـــت طولـــی و عرضـــی پنـــل صـــورت پذيـــرد).
3- ســـطح مذکـــور را بـــه وســـيله آب پـــاش دســـتی يـــا غلطـــک حولـــه‌ای خيـــس و چنـــد دقيقـــه صبـــر کـــرده تـــا آب جـــذب پنـــل شـــود. ايـــن کار آن قـــدر تکـــرار ميشـــود تـــا پنـــل بـــه حـــد اشـــباع برســـد.
4- صفحـــه اشـــباع شـــده بـــر روی قالـــب مخصـــوص قـــرار داده شـــده و لبه‌هـــای دو ســـر آن توســـط يـــک قطعـــه پروفيـــل (فـــک ثابـــت) و يـــک قطعـــه چـــوب چهـــار تـــراش (فـــک متحـــرک) مهـــار ميشـــود.
5- دو عـــدد ســـازه بـــر لبه‌هـــای صفحـــه قـــرار داده شـــده و بـــه وســـيله چســـب نـــواری بـــه يکديگـــر محکـــم ميشـــوند. صفحـــه مهـــار شـــده از قالـــب خـــارج شـــده و اجـــازه داده میشـــود کـــه آب اضافـــه خـــود را از دســـت بدهـــد.
6- صفحـــه خشـــک بـــه شـــکل قالـــب مـــورد نظـــر در آمـــده و آمـــاده نصـــب ميباشـــد.

5/5 - (5 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید