در حال بارگذاری لوگو
انواع مصالح تکمیلی

انواع مصالح تکمیلی

مصالح تکمیلی مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف شامل: چسب کاشی کناف، پرایمر زیر رنگ کناف (Tiefengrund)، بتونه درزگير کناف، ماستیک کناف، چسب پرلفيکس کناف و عایق رطوبتی کناف (عایق آبی) می باشد. در ادامه ویژگی و کاربرد هر یک از مصالح تکمیلی را برایتان شرح می دهیم.

چسب کاشی کناف:

بـرای اجـرای کاشـی و سـنگ بر روی دیوارهای خشـک، از چسـب کاشـی کنـاف اسـتفاده میشـود. چسـب های کاشـی کنـاف در رده هـای مقاومتـی مختلفـی تولید شـده و نوع چسـب کاشـی بر اسـاس کاربرد، جنـس، وزن و ابعـاد قطعـات مـورد اسـتفاده انتخاب میشـود.

پرایمر زیر رنگ کناف (Tiefengrund):

بـرای آمـاده سـازی صفحات جهـت پذیرش پوشـش های نهایـی (نظیر رنگ روغنـی، کاغـذ دیـواری، سـنگ و یا کاشـی) در فضاهـای خشـک، از پرایمر تیفن گرونـد کناف اسـتفاده میشـود.

بتونه درزگير کناف

بتونه درزگير کناف:

بتونـه درزگيـر کنـاف بـرای درزگيـری صفحـات روکـشدار گچـی بـه کار مـيرود. ايـن بتونـه همـراه بـا نـوار درزگيـر اجـرا شـده و بديـن ترتيـب
سـاختاری مسـلح و مسـتحکم تشـکيل ميشـود. ايـن ملات بـه صـورت لایه های نـازک با ضخامـت 1 تا 2 ميليمتر اجـرا ميگردد. در صـورت اجرای بتونـه به شـکل چنـد مرحلـه ای، ميتوان تـا ضخامت حداکثـر 10 ميليمتر از ايـن محصـول اسـتفاده نمود.

ماستیک کناف:

ماسـتیک کنـاف جهـت دسـتيابی بـه سـطحی صـاف و يکدسـت، بـر روی سـطوح ايجـاد شـده با پنلهـای گچی اجرا ميشـود. سـطح به دسـت آمده بـا ايـن محصول، زيرسـازی بسـيار مناسـبی برای پوشـش نهايـی کار ایجاد مینمایـد.

چسب پرلفيکس کناف:

بـرای نصـب صفحـات گچی و صفحات مرکب بر روی سـطوح سـاخته شـده بـا مصالـح بنايـی، از چسـب پرلفيکس کنـاف اسـتفاده ميشـود. پرلفيکس، از گـچ و مـواد افزودنی ويژه سـاخته ميشـود.

عایق رطوبتی کناف (عایق آبی)

عایق رطوبتی کناف (عایق آبی):

ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایقهـای رطوبتـی سـنتی ماننـد قیـر و گونی یـا ایـزوگام میباشـد. مزیـت اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت کـم غشـاء حاصـل از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک لایه را در سـلولهای تـر فراهـم میسـازد (در صـورت اسـتفاده از قیـر و گونـی یـا ایـزوگام، بـه دلیـل ضخامـت زیـاد لایه عایـق، بایـد از سـاختار دو لایه اسـتفاده نمـود). از دیگـر مزایـای مهـم ایـن محصـول، امکان اجرای کاشـی (بـه وسـیله چسـب کاشـی) بـر روی آن اسـت.

فروش و اجرای سقف مشبک کناف

شرکت آکس طرح و ساخت با افتخار در زمینه فروش و اجرای سقف مشبک کناف همراه با تأمین ابزارها، سازه ها و مصالح تکمیلی در خدمت شما مشتریان محترم می باشد. سقف کناف سرعت نصب بالایی دارد و از نظر هزینه و قیمت نیز مقرون به صرفه می باشد، از نظر اجرا نیز به دو صورت یکپارچه و مشبک انجام می شود.

5/5 - (1 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید