0 آیتم - 0.00
0
  • محصولی در سبد نیست.
پانل آکوستیک کی پلاس

پانل آکوستیک کی پلاس

پانل آکوستیک کی پلاس راه حلی تضمینی برای جذب بالای امواج صوتی، افزایش قابلیت آکوستیک در فضا و ایجاد فضایی سالم و بدون آلودگی صوتی است. طراحی و تنظیـم صدای محیط بـا اسـتفاده از پانل آکوستیک کی پلاس در سـاختارهای سـقف کاذب و دیوارهـای پوششـی امکان‌پذیـر میباشـد. سـوراخهای موجـود در ایـن پانل‌هـا سبب ایجاد خاصیـت جـذب صـوت در آنهـا میشـود. بـر همین اسـاس، میـزان انتشـار صـدا در محیط توسـط این نـوع پانل قابـل کنتـرل بوده و کیفیـت آکوسـتيکی محيـط افزايـش پيـدا ميکند و مکالمـه در محيـط قابل فهم‌تر ميشـود.

پنل آکوستیک کی پلاس
علاوه بـر جـذب بـالای امـواج صوتـی و افزايـش قابليـت آکوسـتيک در فضـا، اين پانل‌ها بـا طرحهـای متنـوع و قابليـت رنگ آميزی، ظاهـری زيبـا و متفاوت را در محيـط ايجـاد ميکند. اکنـون ميتوانيـم بـا اسـتفاده از پنل‌های آکوستیک کی پلاس، آلودگی‌هـای صوتـی فضـای کار و زندگـی را کاهـش داده و محيطی سـالم و زيبا بـرای خود و ديگـران فراهـم نماييم.

شرکت آکس طرح و ساخت نماینده و عاملیت شرکت کی پلاس پارس در زمینه فروش و نصب انواع پانل آکوستیک کی پلاس با بهترین قیمت با افتخار در خدمت شما مشتریان محترم می‌باشد.

نحوه چیدمان پانل آکوستیک کی پلاس

1. نصـب صفحـات بایـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه‌ها و نهایـت کنج‌هـا ختـم شـود. بدیـن منظور میبایسـت ابتـدا خط وسـط سـقف را بـا ابزار مناسـب مشـخص کـرده و ردیـف اول را طبق شـکل زیر اجـرا نمود.

پنل آکوستیک کی پلاس2. پـس از اجـرای اولیـن ردیـف، عملیـات نصـب صفحـات از طرفیـن وسـط‌ترین پانـل اجـرا شـده در سـقف آغاز و به سـمت حاشـیه سـقف ادامـه مییابـد.
3. پـس از اجـرای ردیفهـای اول و دوم، هماننـد شـکل زیر عملیـات اجرا ادامـه یابد.

نصب پنل آکوستیک کی پلاسدر حیـن عملیـات نصـب پانلها، به‌طـور منظم میبایسـت ظاهر کلـی سـقف و چیدمـان صفحـات، کنتـرل گردنـد. به‌طوری‌که از هـم راسـتا بـودن طولـی و قطـری سـوراخها اطمینـان حاصـل شود.

نکته: نیـازی به کنتـرل پانلهـای Plus Random نیست.

5/5 - (7 امتیاز)
Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

تیم فنی آکس کناف متشکل از طراح، برنامه نویس، تأمین محتوا و ادمین سئو در راستای اطلاع رسانی به مشتریان هلدینگ ساختمانی آکس فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است.

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید