0 آیتم - 0.00
0
  • محصولی در سبد نیست.
پانل کناف

پانل کناف

پانل کناف دارای هســته گچــی بــوده و ســطح و لبه هــای طولــی آنهــا بــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت.

جنس پانل کناف چیست؟

صفحات روکشدار گچی (پانل گچی کناف) : صفحــات روکــشدار گچـــی در انـواع معمولـی (RG یـا GKB)، مقـاوم در برابـر رطوبــت (MR یــا GKBI)، مقــاوم در برابــر حریــق (FR یــا GKF)، مقــاوم در برابــر حریــق و رطوبــت (FM یــا GKFI) و مقــاوم در برابــر رطوبــت، آتــش و ضربــه (Diamant) تولیــد و عرضــه میشــوند. بســته بــه عملکــرد مــورد نیــاز، در سیســتمهای کنــاف میتــوان از انــواع صفحــات گچــی اســتفاده نمــود.

انواع پانل کناف

6 نوع پانل کناف داریم که به شرح ذیل می باشند:

پانل گچی ساده (RG یا GKB)

پانل گچی ساده (RG یا GKB)پانلهــای گچــی ســاده بــه طــور عمومــی در سیســتمهای ســاخت و سـاز خشـک کنـاف (ماننـد دیوارهـای جداکننـده، دیوارهـای پوششـی و ســقفهای کاذب) مــوارد اســتفاده قــرار میگیرنــد. ایــن صفحــات دارای روکــش کــرم رنــگ بــوده و در امتــداد محــور میانــی پشــت آنهــا مهــر آبـی کنـاف چـاپ شـده اسـت.

 

 

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR یا GKBI)

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR یا GKBI)

پانلهایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آنهـا بـا مـواد مقـاوم در برابــر رطوبــت ترکیــب شــده اســت. پانلهــای گچــی مقــاوم در برابــر رطوبــت در فضاهــای مرطــوب (ماننــد آشــپزخانه ها و ســرویسهای بهداشــتی) مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد. ایــن صفحــات دارای روکـش سـبز رنـگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آنهـا مهـر آبــی کنــاف چــاپ شــده اســت.

 

پانل گچی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF)

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)پانلهایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آنهـا حـاوی الیـاف شیشـه میباشـد. پانلهـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق در محلهایـی کـه نیـاز
بـه محافظـت در برابر حریـق وجود دارد (مانند پوشـش سـتونها و تیرهای فـولادی) مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد. این صفحـات دارای روکش صورتی رنـگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آنهـا مهـر قرمز کنـاف چاپ شـده است.

 

 

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)

 

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)پانلهایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آنهـا حـاوی الیـاف شیشـه و مـواد مقـاوم در برابـر رطوبـت میباشـد. پانلهـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت در محیطهایـی کـه بـه طور همزمـان خـواص مقاومت در برابـر حریـق و رطوبـت مـورد نیاز باشـد (مانند چاه هـای تاسیسـاتی)، مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد. ایـن صفحـات دارای روکش سـبز رنگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آنهـا مهـر قرمـز کناف چاپ شـده اسـت.

 

پانل گچی دیامانت (Diamant)

پانل گچی دیامانت (Diamant)ایـن پانـل از یـک هسـته گچـی اشـباع و روکـش کاغـذی مقـاوم در هـر دو سـمت آن تشـکیل شـده اسـت. ویژگیهـای ایـن پانـل باعـث شـده اسـت بتـوان بـه سـاختاری بـا اسـتحکام و مقاومت مکانیکـی بالا دسـت یافت، در عیـن حـال مـوارد مربوط بـه عایق بندی صوتـی، حرارتی و مقاومـت در برابر حریـق آن حفظ شـود.

 

 

پانل گچی کلینیو (Cleaneo)

پانل گچی کلینیو (Cleaneo)شـکاف و سـوراخ هـاى موجود بر روی سـطح ایـن صفحات علاوه بـر زیبایی باعـث جـذب صـدا شـده و آلودگى‌هـاى صوتى فضـاى کار و محیـط زندگى را کاهـش مـى دهـد. علاوه بر خـواص آکوسـتیکی، نوعی از ایـن پانل حاوى زئولیـت (Zeolite) در هسـته گچـی خود مى باشـد که سـطح آالینده هاى موجـود در هـوا از جملـه دود سـیگار، ترى‌تیالمین، آمونیـاك، فرمالدهیدها، بنـزن، هیـدرو کربـن هـاى آروماتیـک و هیدروکربـن هـاى کلـر موجـود در محیـط زندگـی را کاهـش مى‌دهـد.

مزیت های ویژه صفحات گچی کناف

از مهمترین ویژگی های اجرای صفحات گچی کناف می توان به هزینه کمتر، سرعت نصب و اجرای بالا و تنوع زیاد اشاره نمود. کناف علاوه بر اینکه برای طراحی و دکور سقف کناف به کار می رود، در طراحی و اجرای دیوار کاذب نیز بسیار پرطرفدار می باشد. خاصیت همزمان اجرا در بخش دکوراسیون داخلی و استفاده به عنوان دیوارهای عایق و جداکننده، دیوار کناف را نسبت به سایر متریال ها در اولویت قرار داده است.

فروش انواع پانل کناف

شرکت آکس طرح و ساخت نماینده پخش، فروش و اجرای انواع محصولات شرکت کناف ایران مفتخر است در خدمت شما مشتریان عزیز باشد. برای خرید پانل کناف، سازه کناف و سایر محصولات شرکت کناف (کی پلاس) با ما در ارتباط باشید.

5/5 - (6 امتیاز)
Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

تیم فنی آکس کناف متشکل از طراح، برنامه نویس، تأمین محتوا و ادمین سئو در راستای اطلاع رسانی به مشتریان هلدینگ ساختمانی آکس فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است.

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید