در حال بارگذاری لوگو
وسایل و ابزار سقف کناف

وسایل و ابزار سقف کناف

برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف نیاز به وسایل و ابزاری چون: بولت کش، انبر پانچ، جـک نگهدارنـده پنـل، حمل کننده پنل و تعدادی دیگر از ابزارها می باشد. در ادامه وسایل و ابزار اجرای سقف کناف را همراه با تصویر برایتان شرح می دهیم. مهندسان سازه باید بدانند که زمان اجرای سقف کاذب کناف [...]
بیشتر بخوانید
ادوات اتصال

ادوات اتصال

ادوات اتصال شامل: پیچهای اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)، پیچهای اتصال سازه به سازه کناف (LN-LB)، پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف (FN)، پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف (XTN)، پیچ و رول پلاک، مهار چکشی و مهارهای ويژه اعضای توخالی می باشد. انواع ادوات اتصال در ادامه با ما همراه [...]
بیشتر بخوانید
انواع مصالح تکمیلی

انواع مصالح تکمیلی

مصالح تکمیلی مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب مشبک کناف شامل: چسب کاشی کناف، پرایمر زیر رنگ کناف (Tiefengrund)، بتونه درزگير کناف، ماستیک کناف، چسب پرلفيکس کناف و عایق رطوبتی کناف (عایق آبی) می باشد. در ادامه ویژگی و کاربرد هر یک از مصالح تکمیلی را برایتان شرح می دهیم. چسب کاشی کناف: بـرای اجـرای [...]
بیشتر بخوانید
سقف کاذب مشبک کناف

سقف کاذب مشبک کناف

کاربر گرامی، در این مقاله می خواهیم صفر تا صد اجزای سقف کاذب مشبک کناف همراه با اجزا، ابزار، ادوات و مصالح تکمیلی را برایتان شرح دهیم. به طور کلی اجزای سقف کاذب مشبک کناف شامل: تایل های سقفی، سازه های سپری، گیره تایل، وسایل و ابزار، ادوات اتصال، نوارها و مصالح تکمیلی می باشد. [...]
بیشتر بخوانید
اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک به سقف کاذب

اتصال دیوار خشک بــه ســقف کاذب دارای کــد حریــق، بایــد بــه نحـــوی باشـــد کـــه در صـــورت فروریـــزی دیـــوار بـــر اثـــر وقـــوع حریـــق، نیــروی اضافــه ای از ســوی دیــوار بــه ســقف وارد نشــود. در ایــن رابطــه راه حلهـــای زیـــر وجـــود دارد: ســـاختار بـــا کـــد حریـــق از پاییـــن ســـقف کاذب: در ایـــن حالـــت برای اتصال دیوار خشک به [...]
بیشتر بخوانید
اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف

در این مقاله می خواهیم نحوه اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف را برایتان شرح دهیم، با ما همراه باشید. هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق 30 تـــا 90 دقیقـــه باشـــد میتوانـــد بـــه دیـــوار جداکننـــده متصـــل  شـــود، مشـــروط بــر ایــن کــه هــر دو ســاختار دارای کــد حریــق مشــابه باشــند. [...]
بیشتر بخوانید
کناف ای ام اف

کناف ای ام اف

کناف ای ام اف AMF تایلهای سقفی هستند که از جنس تایل معدنی می باشند و توسط شرکت کناف ای.ام.اف تولید می گردد. تايلهـای معدنـی بـه صـورت پيـش رنـگ می باشند، یعنی از قبل رنگ آمیزی شده اند. انواع تایل 60در60 کناف بـه طـور کلـی تايلهـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60 سـانتيمتر بـوده و بـه لحـاظ [...]
بیشتر بخوانید
ساختار سقف کاذب کناف

ساختار سقف کاذب کناف

همانطور که می دانید کناف جزء سیستم ساخت و ساز خشک محسوب می گردد. اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از: صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از این اجـزا میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب [...]
بیشتر بخوانید
مزایای کناف و کناف کاری

مزایای کناف و کناف کاری

بطـور کلـی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از : صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده کناف، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب کناف و سیسـتمهای محافظـت در برابر حریـق [...]
بیشتر بخوانید
پانل کناف

پانل کناف

پانل کناف دارای هســته گچــی بــوده و ســطح و لبه هــای طولــی آنهــا بــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت. جنس پانل کناف چیست؟ صفحات روکشدار گچی (پانل گچی کناف) : صفحــات روکــشدار گچـــی در انـواع معمولـی (RG یـا GKB)، مقـاوم در برابـر رطوبــت (MR یــا GKBI)، مقــاوم در برابــر حریــق (FR یــا GKF)، مقــاوم در [...]
بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید