ادوات اتصال

ادوات اتصال

ادوات اتصال شامل: پیچهای اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)، پیچهای اتصال سازه به سازه کناف (LN-LB)، پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف (FN)، پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف (XTN)، پیچ و رول پلاک، مهار چکشی و مهارهای ويژه اعضای توخالی می باشد.

کناف در سال 1932 تأسیس شد، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در جهان در زمینه مصالح ساختمانی برای طراحی داخلی، عایق کاری ساختمان و طراحی سقف است. کارخانه های کناف در سرتاسر جهان سیستم های دیوار خشک، گچ و مواد عایق و همچنین سیستم های کامپوزیت عایق حرارتی خارجی را تولید می کنند.

انواع ادوات اتصال

انواع ادوات اتصال

در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع ادوات اتصال و کاربرد آنها آشنا شوید. شرکت آکس طرح و ساخت انواع ادوات اتصال با کیفیت همراه با سازه های مورد نیاز برای اجرای کناف را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان خود در مجموعه آکس در ارتباط باشید و از خدمات مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه بهره مند شوید.

1. پیچ های اتصال پنل به سازه کناف (TN-TB)

از پیچهای نوع TN (نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا 7/0 میلیمتر و از پیچ های نوع TB (سرمته دار) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از 7/0 و کمتر از 25/2 میلیمتر استفاده میشود. (توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت.) پیچهای TN و TB در طولهای 25 ،35 ،45 ،55 و 70 میلیمتر عرضه میشوند.

ادوات اتصال سازه به سازه کناف

۲. پیچ های اتصال سازه به سازه کناف (LN-LB)

از پیچ هـای نـوع LN (نـوک تیـز) بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت تـا 7/0 میلیمتـر بـه یکدیگر و از پیچ هـای نوع LB (سـرمته دار) برای اتصال سـازه های فلـزی بـا ضخامـت بیـش از 7/0 و کمتـر از 25/2 میلیمتـر بـه یکدیگـر اسـتفاده میشـود. (توضیـح ایـن کـه مجمـوع ضخامـت لایه هـای فلـزی را بایـد در انتخـاب نـوع پیـچ در نظر گرفـت.) پیچ هـای LN و LB به ترتیـب در طولهـای 9 و 5/9 میلیمتـر عرضـه میشـوند.

ادوات اتصال سازه به ساختار خشک کناف

۳. پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف (FN)

از پیچ هـای نـوع FN (نـوک تیـز) بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت تـا 7/0 میلیمتـر بـه سـاختارهای خشـک اسـتفاده میشـود. ویژگـی ایـن
نـوع پیـچ، سـر تخـت آن بوده کـه اجـازه میدهد اتصـال خوبی میان سـازه و سـطح زیریـن ایجـاد شـود. اتصـال رانـر فوقانـی دیـوار کنـاف بـه سـقف
کاذب کنـاف، از مـوارد کاربـرد پیـچ FN اسـت. توجـه شـود کـه پیـچ FN ، بـه زیرسـازی فلـزی سـاختار خشـک متصل میشـود. (نـه به لایه پوششـی
تنهـا.) پیچ هـای FN در طولهـای 35 و 65 میلیمتـر عرضـه میشـوند.

۴. پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف (XTN)

از پیچهای XTN برای اتصال پنل های دیامانت به سازه های کناف استفاده میشود. پیچهای XTN در طولهای 23 و 38 میلیمتر عرضه میگردد.

پیچ و رول پلاک

5. پیچ و رول پلاک ادوات اتصال

از ایـن عامـل بـرای اتصـال اسـتادها و رانرهـا بـه عناصـر پیرامونـی دیـوار اسـتفاده میشـود. بـرای این منظـور، اسـتفاده از پیچ هـای گالوانیـزه و رول پلاک بـا قطـر حداقـل 4 میلیمتـر و طـول حداقـل 50 میلیمتـر توصیـه میگـردد.

۶. مهار چکشی

از اين ادوات برای اتصال آويز به سقفهای بتنی استفاده ميشود.

مهارهای ويژه اعضای توخالی

۷. مهارهای ويژه اعضای توخالی

در صورتـی کـه ايجـاد اتصـال بـا يـک عضـو توخالی مـد نظر باشـد، عوامل اتصـال گوناگونـی از جملـه مهـار صليبی و مهار جمع شـونده مورد اسـتفاده قرار ميگيـرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاری و نـوع کاربـرد تعيين ميشـود.

خرید ادوات اتصال با بهترین قیمت

شرکت آکس طرح و ساخت علاوه بر فروش محصولات کناف، ابزار و وسایل و ادوات اتصال مورد نیاز شما را نیز با بهترین قیمت ارائه می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان خود در آکس طرح و ساخت تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه بهره مند شوید.

مطالب مرتبط : سازه کناف

5/5 - (9 امتیاز)
آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید