سقف کاذب خود ايستا چیست؟

سقف کاذب خود ايستا چیست؟

معرفی سقف کاذب خود ايستا (بدون آويز) و مرور ساختار: زمانی که امکان آويزگيری وجود نداشته باشد، از سقف کاذب خود ایستای کناف استفاده می شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف و نوع ساختار، اين نوع سقف کاذب مشابه ديوار جداکننده کناف بوده با اين تفاوت که به صورت افقی اجرا می گردد. يک نمونه از کاربردهای سقف کاذب خود ایستا، در راهروهای هتلها و بيمارستانها است که حجم تأسيسات بسيار بالا بوده و آويزگيری امکان پذير نمی باشد.

مزايای سقف کاذب خود ايستا (بدون آویز)

بدون شک، مهمترين مزيت سقف های کاذب خود ايستای کناف، عدم نياز به اجرای آويز است. به علاوه، اين ساختار دارای مزايای ديگر سقف کناف مانند سرعت، سهولت و دقت بالا در اجرا و مقاومت در برابر زلزله نيز میباشد.

اجزای ساختار سقف کاذب خود ايستا

اجـزای مـورد مصـرف در سـقف کاذب خـود ايسـتای کنـاف مشـابه ديـوار جداکننـده کنـاف اسـت.

سقف کاذب خود ایستا (بدون آویز)

سقف کاذب خود ایستا (بدون آویز)

سقف کاذب خود ايستای بدون کدحریق

ســقف کاذب خــود ایســتای بــدون کـد حریــق

در زیرسـازی این ساختار از سـازه های استاد تک و دوتایـی اسـتفاده می شـود. بـرای پوشـش کاری میتـوان از پنلهـای بـا ضخامـت 5/12 ،18 و 5/12×2 میلیمتـر اسـتفاده نمـود و بـه کارگیری لایـه عایـق بـا وزن حداکثـر 5 کیلوگـرم بـر مترمربـع مجـاز میباشـد.

 

 

 

سقف کاذب خود ايستا با کد حریق 30 دقیقه ازپایین سقف کاذب

ســقف کاذب خــود ایســتا بــا کــد حریــق 30 دقیقــه از پاییــن ســقف کاذب

در زیرســـازی ایـــن ســـاختار از ســـازه های اســـتاد دوتایـــی اســـتفاده میشـــود.
در ارتبـــاط بـــا پوشـــش کاری و اجـــرای لایـــه عایـــق دو امـــکان وجـــود دارد:

  • پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـا ضخامـت 18 میلیمتـر و لایـه عایـق از پشـم معدنی نوع G بـا ضخامـت حداقـل 40 میلیمتر
  • پنل مقاوم در برابر حريق با ضخامت 25 یا 5/12×2 میلیمتر، بدون نیاز به اجرای لایه عایق (استفاده از عایق با رده حداقل B2 مجاز می باشد)

 

سقف کاذب خود ايستا با کد حریق 30 دقیقه ازپایین و بالای سقف کاذب (تیپ A)

ســقف کاذب خــود ایســتا بــا کــد حریـق30 دقیقـه از پاییـن و باالی سـقف کاذب (تیــپ A)

در زیرسـازی ایـن سـاختار از سـازه های اسـتاد دوتایـی اسـتفاده میشـود کـه بـال آنها توسـط نـواری از پنـل مقـاوم در برابر حريـق به ضخامت 25 ميليمتـر و بـه پهنـای حداقـل 120 ميليمتر محافظـت می شـود. بـرای پوشـش کاری از پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـا ضخامـت 18 میلیمتر اسـتفاده می گردد.

در ارتبـاط بـا اجـرای لایـه عایـق، بـه کارگیـری یکـی از دو گزینـه زیـر الزامـی اسـت:

  • پشم معدنی نوع S با ضخامت حداقل 60 میلیمتر و چگالی حداقل 30 کیلوگرم بر مترمکعب
  • پشم معدنی نوع S با ضخامت حداقل 40 میلیمتر و چگالی حداقل 40 کیلوگرم بر مترمکعب

سقف کاذب خود ايستا با کد حریق 30 دقیقه ازپایین و بالای سقف کاذب (تیپ B)

ســقف کاذب خــود ایســتا بــا کــد حریــق 30 دقیقــه از پاییــن و بــاالی ســقف کاذب (تیــپ B)
در زیرســـازی ایـــن ســـاختار از ســـازه های اســـتاد دوتایـــی اســـتفاده میشـــود کـــه بـــال آنهـــا توســـط نـــواری از پنـــل مقـــاوم در برابـــر حريـــق بـــه ضخامـــت 25 ميليمتـــر و بـــه پهنـــای حداقـــل 120 ميليمتـــر محافظـــت میشـــود. بـــرای پوشـــش کاری از پنـــل مقـــاوم در برابـــر حريـــق بـــا ضخامـــت 18 میلیمتـــر اســـتفاده میشـــود. اجـــرای لایـــه عایـــق در ایـــن ســـاختار ضرورتـــی نداشـــته، لیکـــن نصـــب لايـــه گســـترده محافـــظ از پنـــل مقـــاوم در برابـــر حريـــق بـــه ضخامـــت 5/12 ميليمتـــر الزامـــی اســـت.

 

شرکت آکس طرح و ساخت نماینده و عاملیت رسمی شرکت کناف ایران (کی پلاس) با سرویس انبار در خدمت شما مشتریان محترم می باشد. از فروش تا طراحی و اجرای انواع سقف کاذب ، دیوار کاذب و بازسازی و نوسازی در خدمت شما هستیم.

آخرین مقالات تیم فنی آکس (مشاهده همه)

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید