0 آیتم - 0.00
0
  • محصولی در سبد نیست.
مزایای کناف و کناف کاری

مزایای کناف و کناف کاری

بطـور کلـی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند از : صفحـات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده میتـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننـده کناف، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب کناف و سیسـتمهای محافظـت در برابر حریـق تیـر و سـتون و شـریانهای تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

مزایای کناف و کناف کاری چیست؟

کناف یکی از محبوب ترین متریالها در سیستم های ساخت و ساز خشک محسوب می گردد. یکی از مزایای کناف اینست که علاوه بر اجرای سقف کاذب، برای اجرای انواع دیوار کاذب نیز بهره می برند. باکس کناف همراه با نورپردازی مخفی جلوه ای متفاوت را برای سقف شما به ارمغان می آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا 15 مورد از مزایای کناف و کناف کاری را برایتان شرح دهیم.

1. عملکرد لرزه ای مناسب

ســـاختارهای کنـــاف بـــه خوبـــی ميتواننـــد در مقابـــل نيروهـــای زلزلـــه در امتـــداد عمـــود بـــر صفحـــه خـــود مقاومـــت کننـــد.  محاســـبات نشـــان ميدهـــد کـــه ســـاختارهای کنـــاف در برابـــر شـــتابهايی بـــه بزرگـــی بيـش از g 5 مقاومـت دارنـد (ايـن در حـــالی ســت کـه شتــاب مبنـای طـــرح در لـــرزه خيزتريـــن مناطـــق ايـــران حداکثـــر g 0/35 ميباشـــد.) عملکـــرد لـــرزه ای دیـــوار جداکننـــده کنـــاف، بـــدون شـــک مهمتريـــن مزيـــت ايـــن نـــوع دیـــوار بـــه ويـــژه در کشـــور لـــرزه خيـــزی ماننـــد ايـــران محســـوب ميشـــود. ایـــن نـــوع دیوارهـــا دارای رفتـــار ميـــان قابـــی ايـــده آل بـــوده و کامـــلا انعطـــاف پذيـــر ميباشـــد.

بـــا اجـــرای  اتصـــالات مناســـب ميتـــوان ايـــن دیوارهـــا را از قابهـــای ســـازه منفـــک نمـــود تـــا از اثـــرات متقابـــل بيـــن ديـــوار و ســـازه بـــه  طـــور کامـــل جلوگيـــری شـــود. همچنيـــن ديـــوار دچـــار شکســـت انفجـــاری نشـــده و آوار بـــر جـــای نميگـــذارد.
در خصـــوص ســـاختارهای ســـقف کاذب، مهمتريـــن عوامـــل در مقاومـــت آنهـــا در برابـــر زلزلـــه، ســـبکی وزن آن و بهـــره گيـــری از اتصـــالات و مهارهـــای اســـتاندارد و مســـتحکم ميباشـــد. وزن ايـــن نـــوع ســـقفها بســـيار کـــم بـــوده بـــه طـــوری کـــه ايـــن مقـــدار بـــرای ســـاختار تـــک لايـــه بـــا پنـــل 12/5 ميليمتـــری کمتـــر از 15 کيلوگـــرم بـــر مترمربـــع ميباشـــد (بـــا احتســـاب وزن زيـــر ســـازی.)

2. سرعت اجرایی بالا

ســـرعت اجرايـــی بـــالا یکـــی از مزایای کناف اســـت بطوریکـــه بـــا حداقـــل نیـــروی انســـانی میتـــوان  در کمتریـــن زمـــان ممکـــن ســـطوح وســـیعی را پوشـــش داد. همچنيـــن، ایـــن ســـاختارها دارای قابليـــت رنـــگ آميـــزی بلافاصلـــه  پـــس از خشـــک شـــدن بتونـــه و يـــا گـــچ پوششـــی ميباشـــند کـــه ســـرعت اجـــرای بـــالا و در نتيجـــه کاهـــش مـــدت زمـــان  اجـــرای پـــروژه در بازگشـــت ســـريع ســـرمايه بســـيار موثـــر خواهـــد بـــود.

3. اجرای بسیار آسان

اجــرای ســاختارهای خشــک تــا حــدی آســان اســت کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا، مصــرف کننــدگان اجــزای ســاختار را از  فروشــگاههای مصالــح تجهیــزات ســاختمانی خریــداری نمــوده و بــا مطالعــه دســتور العملهــای مربوطــه و بــا اســتفاده ازابــزار ســاده  نســبت بــه اجــرای آن اقــدام میکننــد.

4. دقت بالا در اجرا

بـــه طـــور کلـــی ســـاختارهای خشـــک، از مصادیـــق ســـاخت و ســـاز صنعتـــی بناهـــا بـــه شـــمار میرونـــد کـــه بـــه دلیـــل روش  اجرایـــی آســـان و اســـتاندارد، خطاهـــای اجرایـــی و هزینه هـــای ناشـــی از آن کاهـــش یافتـــه و عملیـــات اجرایـــی بـــا دور ریـــز بســـیار کـــم مصالـــح و صرفـــه جویـــی در مصالـــح، نیـــروی انســـانی و زمـــان همـــراه خواهـــد بـــود.

5. کاهش بار مرده ساختمان

دیوارهـای کنـاف بـه طـور متوسـط 60 تـا 90 درصـد نسـبت بـه دیوارهای بنایـی سـبک تـر هسـتند. بـه لحـاظ اقتصـادی، سـبک سـازی موجـب
میشـود کـه مخـارج تامیـن ایسـتایی سـازه کاهـش یابـد. سـبک کـردن اجـزای غیـر سـازه ای، علاوه بر ایـن که نیروهـای جانبـی ناشـی از زلزله را
کاهـش میدهـد، نیـروی قائـم ناشـی از بـار مـرده وارده بر سـاختمان را نیز کاهـش داده، در نتیجـه باعـث کاهـش در ابعـاد و میزان مصالـح مصرفی در فونداسـیون، تیرهـا و سـتونها و بهـره وری اقتصـادی خواهـد شـد.

6. افزایش سطح مفید بنا

حداقـل ضخامـت در دیوارهـای آجـری و یـا بلـوک سـفالی به طـور معمول حـدود 15 سـانتیمتر میباشـد؛ در حالـی کـه حداقـل ضخامـت در دیـوار
کنـاف حـدود 7/5 سـانتیمتر بـوده کـه ایـن اختلاف، میـزان قابـل توجهی اسـت. بـا اسـتفاده از دیوارهای کنـاف به طور متوسـط باعث افزایش سـطح
مفیـد داخـل سـاختمان بـه میـزان 10 درصد خواهد شـد.

7. دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح

رعايـت کميتهـای مرتبـط بـا فيزيـک سـاختمان (ماننـد عملکـرد صوتی، حرارتـی و رفتـار جـداره در برابـر حريـق) و کميتهـای مکانيکـی (ماننـد
حداکثـر ارتفـاع مجـاز، ظرفيـت پذيـرش بارهـای طـره ای و رفتـار لـرزه ای) نقـش بسـزايی در ايجـاد شـرايط آسـايش و بهـره بـرداری مناسـب از فضـا را دارنــد. کميتهــای مذکــور در تمامــی ســاختارهای کنــاف مطابــق بــا روشهــای اســتاندارد آزمايــش شــده و از طريــق مــدارک و اســناد فنــی ايــن شــرکت قابــل ارائــه میباشــند.

بــه عــلاوه، بــرای دســتيابی بــه کميتهــای خــاص، ســاختارهای ويــژه قابــل طراحــی ميباشــند. ايــن ويژگـی اجـازه ميدهـد کـه طراحـان و سـازندگان، معيارهـای فنـی مـورد نظــر خــود را در طراحــی و اجــرای ســاختمان پيــاده ســازی نمــوده و کميتهايــی نظيــر ميــزان عبــور حــرارت و صــوت و مقاومــت در برابــر حريـق را تحـت کنتـرل در آورنـد (امکانـی کـه غالبـا بـرای سـاختارهای بنايـی وجـود نـدارد.)

8. قابلیت ترمیم و تعویض

یکی دیگر از مزایای کناف کاری اینست که بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده ميتـوان سـاختارهای کنـاف را به راحتـی ترميم يـا قطعـات آن را تعويـض نمود.

9. دسترسی و تعمیر آسان

قرارگيری تأسيسات در فضای پشت سقفهای کاذب و نیز فضای خالی ديوارها و دفن نشدن آن در داخل این ساختارها، علاوه بر رفع مسئله خوردگی و کاهش هزينه تعميرات، دسترسی به تأسيسات، تعميرات و نگهداری در مرحله بهره برداری از ساختمان را آسان مينمايد.

10. قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده

از قابلیتهای سـاختار دیوار جداکننده سـاخته شـده از سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک کنـاف، امکان اجـرای آن بر روی کف تمام شـده میباشـد. این
قابلیـت، تغییـرات احتمالـی معمـاری بنـا را در حیـن بهـره برداری آسـانتر مینمایـد.

11. انعطاف معماری

ايـــن ســـاختارها از نظـــر معمـــاری بســـيار منعطـــف بـــوده و قابلیـــت اجـــرای انـــواع قـــوس و شکســـت را دارا میباشـــند. همچنیـــن ایـــن قابلیـــت در ســـاخت ســـقفهای معلـــق تزيينـــی (دکوراتيـــو) کاربـــرد ويـــژه دارد. بـــدون شـــک، خصوصيـــت اخيـــر مهمتريـــن مزيـــت ســـاختار ســقف کاذب يکپارچــه کنــاف، بــه ويــژه در کشــوری بــا معمــاری غنــی همچــون ايــران بــه شــمار ميــرود. ايــن ســاختار دارای قابليــت پذيــرش انـــواع اشـــکال و طرحهـــای تزئينـــی بـــوده کـــه حتـــی در مرحلـــه بهـــره بـــرداری از بنـــا نيـــز قابـــل اجـــرا ميباشـــند.

12. حمل و نقل آسان و ارزان

مصالـح سـاختارهای خشـک، بسـیار سـبک و دارای حجـم کـم بـوده کـه ایـن امـر موجـب کاهـش هزینه های حمـل تا پـروژه و تسـهیل در جابجایی
مصالـح در محـل کارگاه میشـود.

13. اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی

ایـن ویژگـی در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار در حوزه سـاختمان سـازی بـوده و در جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع فناپذیـر معدنـی بسـیار مؤثـر
میباشـد.

14. عدم نياز به پيش بينی آويز در سقف

در سـقفهای کاذب سـنتی، بطـور معمـول قبـل از اجـرای سـقف اصلـی نيـاز بـه پيـش بينـی آويـز وجـود دارد، ولـی در سـقفهای کاذب کنـاف
آويــز گيــری جزئــی از خــود ســاختار بــوده و پــس از اتمــام کارهــای سـازه ای و تاسيسـاتی، بـه راحتـی قابـل اجـرا اسـت.

15. عدم نیاز به اجرای زیرسازی در برخی ساختارهای دیوار پوششی

بـــدون شـــک، مهمتريـــن مزيـــت ديوارهـــای پوششـــی بـــدون ســـازه کنـــاف، عـــدم نيـــاز بـــه اجـــرای زيرســـازی اســـت. ايـــن ويژگـــی موجـــب کاهـــش هزينـــه و افزايـــش ســـرعت اجـــرا ميشـــود. بـــا اســـتفاده از ايـــن ســـاختار، ميتـــوان بـــدون افزايـــش قابـــل توجـــه وزن جـــداره و بـــا کمتريـــن فضـــای اشـــغال، نـــازک کاری و عايـــق کاری جـــداره را (آن هـــم تنهـــا در يـــک مرحلـــه اجرايـــی) انجـــام داد.

اجرای کناف و کناف کاری سقف و دیوار

شرکت آکس طرح و ساخت عاملیت رسمی کناف با سالها تجربه در زمینه پخش، فروش و اجرای همه محصولات کناف در خدمت شما عزیزان می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
Latest posts by تیم فنی آکس (see all)

تیم فنی آکس کناف متشکل از طراح، برنامه نویس، تأمین محتوا و ادمین سئو در راستای اطلاع رسانی به مشتریان هلدینگ ساختمانی آکس فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است.

نوشته های مرتبط

تماس با ما

با استفاده از روش های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

مهندس مصطفی جعفری فشارکی
مدیریت

davood daliran
پشتیبانی وب سایت و انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

کلمات کلیدی را وارد نمایید